Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zhoř - CZ063.3707.6105.236 - stav 12. 4. 2018

 1. Obec

  Zhoř

  Číslo obce PRVKUK 236
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.236
  Kód obce 588253
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0236.01 Zhoř 19292 192929
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zhoř se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Chmelský potok. Rozsah zástavby je 554 – 568 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zhoř trvale bydlící 385 384 384 480 499 517 534
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 397 396 396 492 511 529 546
   Obec Zhoř celkem trvale bydlící 385 384 384 480 499 517 534
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 397 396 396 492 511 529 546
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zhoř 433 471 471 471 454 457 456 449 453 460 447 447 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zhoř 397 396 395 480 499 517 534
   Obec Zhoř celkem 397 396 395 480 499 517 534
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zhoř má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je jímací území (4 studny) s celkovou vydatností zdrojů 1,60 l/s (0,7 + 0,9). Voda z jímacího území je gravitačně svedena do VDJ Zhoř 60 m3 (574,0 m n.m.), kde je upravena v odkyselovací stanici. Voda je dále vedena do ČS, odkud je čerpána do Akvaglobusu s akumulací 200 m3 (587,0 m n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně.

   Dalším zdrojem vody je jímací území pro ZD o vydatnosti 4,24 l/s. Ze studní je voda přiváděna do ČS, ze které je čerpána také do Akvaglobusu 200 m3/30m. Z tohoto VDJ je obec zásobena vodou gravitačně.

    

   Pro novou lokalitu 18 rodinných domů byly v roce 2006 realizovány vodovodní řady v celkové délce 217 m.

   V roce 2008 pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti byla realizována zvyšovací čerpací stanice na p.č. 101/14 a 101/1 v k.ú. Zhoř u Jihlavy.

    

   V roce 2018 byl pro zajištění zdroje pitné vody povolen vrt ZV-1 v hloubce 80 m včetně čerpací stanici nad vrtem, výtlačné potrubí do nového VDJ Zhoř 2 x 50 m3, včetně úpravny vody při VDJ Zhoř a přívodní řad v délce 682 m z VDJ do obce s propojem na stávající rozvodnou síť obce.

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově je třeba oddělit veřejný vodovod od podnikatelských subjektů, a to ve všech fázích režimu nakládáni s vodami., tj. jímání, doprava, úprava, akumulace a distribuce.

    

   Dále se vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zhoř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zhoř - - - - 499 517 534
   Obec Zhoř celkem - - - - 499 517 534
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má v současnosti vybudovanou částečnou jednotnou kanalizační síť. Zbylé odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.
   Pro novou lokalitu 18 rodinných domů byla v roce 2006 realizována jednotná kanalizace v celkové délce 367 m.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Zhoř

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zhoř realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Zhoř 8 000,0 45 000,0 53 000,0
  Obec Zhoř celkem 8 000,0 45 000,0 53 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  12. 4. 2018 189/2018 administrativní opatření Zhoř - vrt ZV - 1 hl. 80m vč. ČS, výtlačný řad dl. 285 m, VDJ 2 x 50 m3 vč. ÚV a přívodní řad v dl. 682 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.