Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zbinohy - CZ063.3707.6105.235 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zbinohy

  Číslo obce PRVKUK 235
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.235
  Kód obce 588229
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0235.01 Zbinohy 19146 191469
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zbinohy se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obec Zbinohy leží nedaleko Větrného Jeníkova na 102. kilometru dálnice Praha - Brno. Obcí neprotéká žádný vodní tok. Rozsah zástavby je 623 – 656 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zbinohy trvale bydlící 58 58 58 80 85 89 93
   přechodně bydlící 65 65 65 65 65 65 65
   celkem 123 123 123 145 150 154 158
   Obec Zbinohy celkem trvale bydlící 58 58 58 80 85 89 93
   přechodně bydlící 65 65 65 65 65 65 65
   celkem 123 123 123 145 150 154 158
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zbinohy 68 74 80 84 82 86 89 92 92 93 98 98 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zbinohy 115 114 112 80 85 89 93
   Obec Zbinohy celkem 115 114 112 80 85 89 93
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zbinohy má vodovod, který byl vybudován v „akci Z“ a neexistuje k němu dokumentace. Zdrojem pitné vody je jímací území s akumulační studnou, které se nachází na území obce. Vydatnost zdroje je 4,2 l/s. Z akumulační studny je voda čerpána přes rozvodnou síť do VDJ Zbinohy 100 m3 (700,0 m n.m.). Z VDJ Zbinohy je voda do sítě přiváděna gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Pro obec je uvažováno s novým vodním zdrojem pitné vody - napojení na VDJ Věrtný Jeníkov. V rámci stavby bude proveden přívodní řad do obce z VDJ Větrný Jeníkov.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zbinohy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zbinohy - - - - - - -
   Obec Zbinohy celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Zbinohy není navrhováno žádné opatření k realizaci.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Zbinohy 2 000,0 - 2 000,0
  Obec Zbinohy celkem 2 000,0 - 2 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.