Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zbilidy - CZ063.3707.6105.234 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zbilidy

  Číslo obce PRVKUK 234
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.234
  Kód obce 588211
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0234.01 Zbilidy 19145 191451
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zbilidy se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je 618 – 650 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zbilidy trvale bydlící 151 151 151 183 187 191 194
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 151 151 151 183 187 191 194
   Obec Zbilidy celkem trvale bydlící 151 151 151 183 187 191 194
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 151 151 151 183 187 191 194
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zbilidy 190 186 192 194 191 188 194 200 199 211 217 217 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zbilidy 151 151 151 183 187 191 194
   Obec Zbilidy celkem 151 151 151 183 187 191 194
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zbilidy má vybudovaný veřejný vodovod, který byl uveden do provozu r. 1976. Roku 2000 bylo provedeno rozšíření a úprava vodovodní sítě. Zdrojem pitné vody je jímací území s jednou studnou. Studna je kopaná, hloubky 5,0 – 6,0 m. Vydatnost zdroje je 1,0 l/s. Z jímacího území je voda gravitačně přiváděna svodným řadem z lPE 90/8,2 dlouhým 950 m do akumulační jímky. Objem akumulační jímky je 40 m3 a je umístěna vedle čerpací stanice. Akumulační jímka je monolitická, podzemní. Z jímky je voda čerpána výtlačným potrubím do VDJ Zbilidy. V čerpací stanici jsou osazena 2 čerpadla 40-CV-X-3-009 s výkonem Q = 3,5 l/s. V čerpací stanici též probíhá úprava vody - odkyselovací stanice se dvěma ocelovými tlakovými filtry (náplň z mramorové drtě) + 1 prací čerpadlo. Z akumulační nádrže je voda čerpána přes filtry do VDJ Zbilidy 150 m3 (671,20/667,90 m n.m.). Výtlačné potrubí je z lPE DN 100 mm, délky 548 m. Obyvatelé obce jsou vodou zásobeni gravitačně. Zásobí řad řad je z lPE DN 110 délky 605 m. Rozvodná síť je také z lPE DN 100 – 50 mm.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zbilidy realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Zbilidy 136 136 136 183 187 191 194
   Obec Zbilidy celkem 136 136 136 183 187 191 194
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu 2524 m, která je zakončena stávající ČOV v obci.

   ČOV Zbilidy je mechanicko-biologická čistírna bez kalové koncovky. ČOV je projektována pro 150 EO.  
   V současnosti napojené obce (místní části): Zbilidy

   Technologická linka ČOV se skládá z:
   · Mechanického čištění: ruční česle a štěrbinový lapák písku
   · Biologické čištění: oxidační příkop, dosazovací nádrž a kalová pole

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Zbilidy
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zbilidy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Zbilidy - - -
  Obec Zbilidy celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.