Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Záborná - CZ063.3707.6105.233 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Záborná

  Číslo obce PRVKUK 233
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.233
  Kód obce 588202
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0233.01 Záborná 18924 189243
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Záborná se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obec je vzdálena od Polné asi 1,5 km. Obcí protéká Záborenský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 520 – 540 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Záborná trvale bydlící 210 210 210 240 250 260 270
   přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
   celkem 210 210 210 260 270 280 290
   Obec Záborná celkem trvale bydlící 210 210 210 240 250 260 270
   přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
   celkem 210 210 210 260 270 280 290
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Záborná 220 232 234 234 238 241 242 248 255 256 255 255 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Záborná - - - - - 210 210
   Obec Záborná celkem - - - - - 210 210
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Záborná nemá doposud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé v obci jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro obec se uvažuje s výstavbou nového vodovodu včetně vodojemu a úpravny vody.

   Nový vodovod bude zásoben z nového vodního zdroje.

   V budoucnu se může uvažovat o napojení obce na skupinový vodovod Jihlavsko.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   Obec bude napojena na nový zdroj podzemní vody.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Záborná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Záborná - - - - - 210 210
   Obec Záborná celkem - - - - - 210 210
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny na ČOV Záborná.

    

   V obci bude vybudována nová obecní ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Záborná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Záborná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Záborná 27 600,0 43 064,0 70 664,0
  Obec Záborná celkem 27 600,0 43 064,0 70 664,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.