Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vysoké Studnice - CZ063.3707.6105.232 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vysoké Studnice

  Číslo obce PRVKUK 232
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.232
  Kód obce 588181
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0232.01 Vysoké Studnice 18833 188336
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vysoké Studnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je 552 – 590 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoké Studnice trvale bydlící 339 338 338 414 415 420 425
   přechodně bydlící 40 40 40 36 35 35 35
   celkem 379 378 378 450 450 455 460
   Obec Vysoké Studnice celkem trvale bydlící 339 338 338 414 415 420 425
   přechodně bydlící 40 40 40 36 35 35 35
   celkem 379 378 378 450 450 455 460
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vysoké Studnice 378 388 391 391 410 413 417 410 418 421 432 432 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoké Studnice 334 334 334 450 450 455 460
   Obec Vysoké Studnice celkem 334 334 334 450 450 455 460
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoké Studnice má vybudovaný veřejný vodovod s rozvodnou sítí z r. 1972. V roce 2004 byly vybudovány vodovodní řady pro obytný soubor RD. Délka vodovodních řadů činí cca 6018 m. Obec je zásobena pitnou vodou v rámci skupinového vodovodu Velký Beranov – Luka nad Jihlavou – Bítovčice – Vysoké Studnice z VDJ Luka – starý (513,3/508,68 m n.m.), odkud je voda čerpána do VDJ Vysoké Studnice 100 m3 (597,05/593,7 m n.m.). Obec je zásobována gravitačně.
   Skupinový vodovod Velký Beranov – Luka nad Jihlavou – Bítovčice – Vysoké Studnice je připojen na skupinový vodovod Jihlava, jehož zdrojem je VN Hubenov, odkud je voda dopravována na ÚV Hosov. V případě nedostatečné kapacity podzemního zdroje Rytířsko dochází k mísení těchto vod v jednom z VDJ Velký Beranov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   V obci je uvažováno s vybudováním nového podzemního zdroje pitné vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci je uvažováno s novým vodním zdrojem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vysoké Studnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vysoké Studnice 294 294 294 400 450 455 460
   Obec Vysoké Studnice celkem 294 294 294 400 450 455 460
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizační síť obce Vysoké Studnice byla vybudována v letech 1947 a následně  1974 – 1982 z trub betonových DN 300-1000 a trub kameninových DN 300, v roce 2004 byly vybudovány kanalizační řady pro obytný soubor RD. Délka kanalizace činí cca 3500 m. Kanalizační síť je zakončena biologickými rybníky (ČOV), u kterých je realizováno jejich odbahnění (termín dokončení – r. 2015).
   Stávající kapacita ČOV je 348 EO.

   V obci jsou vybudovány biologické rabníky (ČOV).
   V současnosti napojené obce (místní části): Vysoké Studnice

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je plánováno napojení volné výustě V1 na veřejnou kanalizaci zakončenou biologickými rybníky. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci jsou vybudovány biologické rabníky (ČOV).
   V současnosti napojené obce (místní části): Vysoké Studnice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vysoké Studnnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vysoké Studnice 2 500,0 7 000,0 9 500,0
  Obec Vysoké Studnice celkem 2 500,0 7 000,0 9 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.