Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vyskytná nad Jihlavou - CZ063.3707.6105.231 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vyskytná nad Jihlavou

  Číslo obce PRVKUK 231
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.231
  Kód obce 588172
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0231.01 Vyskytná nad Jihlavou 18777 187771
  CZ063.3707.6105.0231.02 Hlávkov 03902 39021
  CZ063.3707.6105.0231.03 Jiřín 06111 61115
  CZ063.3707.6105.0231.04 Rounek 18776 187763
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vyskytná nad Jihlavou se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obec má 4 místní části Hlávkov, Jiřín, Rounek a Vyskytná nad Jihlavou. Pod obcí protéká Jiřínský potok. Rozsah zástavby je 510 – 550 m n.m.
   Hlávkov je od Vyskytné nad Jihlavou vzdálen 2 km, rozsah zástavby je 608 – 638 m n.m. Místní částí Jiřín protéká Jiřínský potok se svým bezejmenným přítokem. Rozsah zástavby je 566 – 608 m n.m. Místní část Rounek je vzdálena cca. 0,5 km od Vyskytné nad Jihlavou, rozsah zástavby je 510 – 565 m n.m.
   Místní část Jiřín se nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hlávkov trvale bydlící 88 88 88 81 80 79 78
   přechodně bydlící 15 15 15 20 20 20 20
   celkem 103 103 103 101 100 99 98
   Jiřín trvale bydlící 101 101 101 135 139 143 147
   přechodně bydlící 13 13 13 20 20 20 20
   celkem 114 114 114 155 159 163 167
   Rounek trvale bydlící 50 50 50 105 110 115 120
   přechodně bydlící 35 35 35 80 90 100 100
   celkem 85 85 85 185 200 215 220
   Vyskytná nad Jihlavou trvale bydlící 384 383 383 528 564 598 630
   přechodně bydlící 11 11 11 100 110 115 115
   celkem 395 394 394 628 674 713 745
   Obec Vyskytná nad Jihlavou celkem trvale bydlící 623 622 622 849 893 935 975
   přechodně bydlící 74 74 74 220 240 255 255
   celkem 697 696 696 1 069 1 133 1 190 1 230
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vyskytná nad Jihlavou 784 814 814 822 839 842 866 881 886 896 914 914 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hlávkov 92 92 92 81 80 79 79
   Jiřín - - - 135 139 143 147
   Rounek 85 85 84 105 110 115 120
   Vyskytná nad Jihlavou 395 394 393 528 564 598 630
   Obec Vyskytná nad Jihlavou celkem 572 571 569 849 893 935 976
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hlávkov

   Místní část Hlávkov má vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Vyskytná nad Jihlavou - Hlávkov - Jiřín - Rounek - Bílý Kámen. Voda je čerpána z VDJ Vyskytná, přes ČS Bílý Kámen do VDJ Hlávkov.

    

   Místní (městská) část Jiřín

   Místní část Jiřín má vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Vyskytná nad Jihlavou - Hlávkov - Jiřín - Rounek - Bílý Kámen. Voda je čerpána z VDJ Vyskytná, přes ČS Bílý Kámen do VDJ Hlávkov a odtud vedena gravitačně před rozvodnou vodovodní síť Hlávkov do rozvodné vodovodní sítě Jiřín.

    

   Místní (městská) část Rounek

   Místní část Rounek má vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Vyskytná nad Jihlavou - Hlávkov - Jiřín - Rounek - Bílý Kámen. Voda je čerpána z VDJ Vyskytná, přes zvyšovací tlakovou stanici Rounek do rozvodné vodovodní sítě  Rounek.

   V roce 2007 došlo k rozšíření vodovodních řadů v celkové délce 638 m a zvyšovací čerpací stanice.

    

   Místní (městská) část Vyskytná nad Jihlavou

   Místní Vyskytná nad Jihlavou má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Vyskytná nad Jihlavou - Hlávkov - Jiřín - Rounek - Bílý Kámen.

   Výstavba vodovodu byla rozdělena do 2 fází. V 1. etapě stavby bylo vybudováno prameniště, svodné řady (PE DN 63/3,2 dl 4735 + 1 416 m), přívodní řad (LPE DN 160/9,1 dl. 3003,3 m) a objekty na řadech. Stavba byla zkolaudována r. 1987. Ve 2. etapě byla vybudována rozvodná síť (LPE DN 250 délky 227m, PVC DN 160 délky 584,5m a PVD DN 110 délky 511 m).

   Zdrojem pitné vody je prameniště, které je situováno v lesích severně od obce Bílý Kámen. Prameniště je rozděleno státní silnicí na 2 části – západní a východní. Západní prameniště má 8 studní, východní prameniště 9 studní S1 – S9, (S1 není napojena). Studny jsou z betonových skruží průměru 100 cm, hloubky 4,0 – 5,6 m.

   Voda je ze studní sváděna svodným řadem do sběrných šachet SŠ1 – SŠ6. Svodné řady se postupně napojují na přívodní řad, kterým je voda přivedena do VDJ. Kapacita přívodného řadu je 7,6 l/s.

   Je zde vybudována také propojovací šachta, která umožňuje zásobení obcí Bílý Kámen a Hlávkov.

   Voda je upravována odkyselením na tlakových filtrech a desinfikována chlorem (NaClO). Součástí úpravny vody je též akumulace. Voda je akumulována ve VDJ Vyskytná 2 x 250 m3, s kótami hladin 569,20/566,00 m n.m.

   Rozvodná síť je z PVC. Obyvatelé jsou zásobeni z vodojemu gravitačně.

   Pro lokalitu 10 rodinných domů byl v roce 2006 realizován vodovodní řad v délce 79 m.

   V roce 2008 došlo k posílení vodního zdroje zapojením přepadu ze studny pomocí vodovodního potrubí v délce 115 m.

   V roce 2011 bylo realizováno posílení vodovodu o kopanou studnu hl. 6 m v k.ú. Bílý Kámen a výtlačný řad od studny ke stávající sběrné šachtě z HDPE v délce 196,95 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hlávkov

   Výhledově je uvažováno s rekonstrukcí (modernizací) úpravny vody a VDJ Hlávkov. V místní části se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jiřín

   V místní části se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se navrhuje posílení tlakových poměrů v rozvodné vodovodní síti místní části.

    

   Místní (městská) část Rounek

   V místní části se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vyskytná nad Jihlavou

   Výhledově se navrhuje modernizace VDJ Vyskytná nad Jihlavou a výstavba úpravny vody. Dále je uvažováno s dalším poslílením stávajících zdrojů v prameništi Bílý Kámen a to především s ohledem na předpokládaný rozvoj obcí napojených na skupinový vodovod. V místní části se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Vyskytná nad Jihlavou se s novými vodními zdroji uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vyskytná nad Jihlavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hlávkov - - - - - - -
   Jiřín - - - - - - -
   Rounek - - - - - - -
   Vyskytná nad Jihlavou - - - - 564 598 630
   Obec Vyskytná nad Jihlavou celkem - - - - 564 598 630
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hlávkov

   Místní část Hlávkov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu 760 m. Splaškové odpadní vody jsou po předčištění v septicích či domovních ČOV vypouštěny do přítoku Jiřínského potoka formou jedné volné výusti.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Jiřín

   Místní část Jiřín má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu 1290 m. Splaškové odpadní vody jsou po předčištění v septicích či domovních ČOV vypouštěny do Jiřínského potoka prostřednictvím 3 volných výustí.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Rounek

   Místní část Rounek nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách či septicích, nově jsou čištěny pomocí domovních ČOV a individuálně likvidovány (odvoz, zásak).

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Vyskytná nad Jihlavou

   Místní část Vyskytná nad Jihlavou má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu 3920 m. Splaškové odpadní vody jsou po předčištění v septicích či domovních ČOV vypouštěny do Jiřínského potoka formou 2 volných výustí.

   Pro lokalitu 10 rodinných domů byla v roce 2006 realizována jednotná kanalizace v délce 169 m a přeložka kanalizace v délce 48 m.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hlávkov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel se předpokládá zachování stávající jednotné kanalizace s tím, že odpadní vody budou z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jiřín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel se předpokládá zachování stávající jednotné kanalizace s tím, že odpadní vody budou z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Rounek

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vyskytná nad Jihlavou

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové splaškové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody na obecní ČOV. Stávající kanalizace bude sloužit k odvodu srážkových vod.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Vyskytná nad Jihlavou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Hlávkov, Jiřín, Rounek

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vyskytná nad Jihlavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hlávkov 1 700,0 - 1 700,0
  Jiřín 1 000,0 - 1 000,0
  Rounek 500,0 - 500,0
  Vyskytná nad Jihlavou 2 500,0 70 000,0 72 500,0
  Obec Vyskytná nad Jihlavou celkem 5 700,0 70 000,0 75 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.