Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vílanec - CZ063.3707.6105.230 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vílanec

  Číslo obce PRVKUK 230
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.230
  Kód obce 588156
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0230.01 Vílanec 18185 181854
  CZ063.3707.6105.0230.02 Loučky 18184 181846
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vílanec se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obec má 2 místní části Vílanec a Loučky. Obcí protéká vodní tok Jihlávka. Rozsah zástavby je 532 – 550 m n.m.
   Místní část Loučky je od Vílanece vzdálena 1 km, obcí protéká vodní tok. Rozsah zástavby je 564 - 578 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Loučky trvale bydlící 37 37 37 36 36 36 36
   přechodně bydlící 35 35 35 10 10 10 10
   celkem 72 72 72 46 46 46 46
   Vílanec trvale bydlící 222 222 221 296 317 337 355
   přechodně bydlící 5 5 5 10 10 10 10
   celkem 227 227 226 306 327 347 365
   Obec Vílanec celkem trvale bydlící 259 259 258 332 353 373 391
   přechodně bydlící 40 40 40 20 20 20 20
   celkem 299 299 298 352 373 393 411
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vílanec 314 314 307 300 315 316 322 325 328 320 314 314 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Loučky 72 72 71 36 36 36 36
   Vílanec 227 227 226 296 317 337 355
   Obec Vílanec celkem 299 299 297 332 353 373 391
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Loučky

   V místní části Loučky je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Vílanec – Loučky. Obyvatelé jsou vodou zásobeni gravitačně.

    

   Místní (městská) část Vílanec

   Místní část Vílanec je zásobována z veřejného vodovodu, který je součástí vodovodu Vílanec – Loučky. Na vodovod je zásobním řadem napojena také obec Čížov, kam je voda obcí Vílanec předávána. Zdrojem pitné vody jsou dvě prameniště „Pod Špičákem" a „V loukách". V prvém případě se jedná o dvě akumulační studny hloubek 9,8 m a 5,0 m v kombinaci s jímacími zářezy. Ve druhém případě se jedná o akumulačně - jímací studnu hloubky 6,4 m se dvěma zářezy. Souhrnná vydatnost prameniště činí 2,1 l/s. Obyvatelé jsou zásobeni gravitačně. Podzemní voda je vedena přes odkyselovací jímku do VDJ Loučky 250 m3. Z armaturní komory tohoto VDJ vedou 3 samostatné zásobní řady do místních částí Vílanec a Loučky a obce Čížov. Obyvatelé jsou vodou zásobeni gravitačně.

   V obci Vílanec včetně místní části Loučky  je na vodovod napojeno zhruba 320 obyvatel, v obci Čížov potom zhruba 220 obyvatel.

   V letech 2002, 2007, 2010-2011 byla dobudována a rekonstruována podstatná část vodovodních řadů v rozvodné síti Vílanec.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Loučky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vílanec

   Výhledově je uvažováno s posílením vodních zdrojů v prostoru prameniště „Pod Špičákem" s ohledem na předpokládaný rozvoj obcí Vílanec a Čížov. Uvažováno je s posílením stávajících vodních zdrojů o zhruba 1,0 l/s.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů a rekonstrukce (modernizace) úpravny vody a VDJ. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Vílanec se s novými vodními zdroji uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vílanec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Loučky - - - - - - -
   Vílanec 227 227 226 296 317 337 355
   Obec Vílanec celkem 227 227 226 296 317 337 355
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Loučky

   V místní části Loučky je vybudována jednotná kanalizace v délce cca 385 m s dvěmi výustmi do Loučského potoka. Odpadní voda je z nemovitostí vypouštěna po předčištění v domovních septicích či čistírnách. Na kanalizaci je napojeno zhruba 35 obyvatel.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Vílanec

   V místní části Vílanec je vybudována jednotná kanalizační síť v délce cca 2107 m. Jednotná kanalizace je zakončena ČOV (biologický rybník Vílanec) a po dočištění v něm je odpadní voda vypouštěna do vodního toku Jihlávka. Na kanalizaci je napojeno cca 282 obyvatel.  V letech 2010 - 2011 byla provedena částečná rekonstrukce stokové sítě.

    

   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vílanec

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Loučky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vílanec

   V místní části Vílanec je uvažováno s postupnou částečnou výstavbou splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odváděny na ČOV – biologický rybník. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Stávající stoky budou částečně sloužit k odvodu dešťových a balastních vod.

   Výhledově se navrhuje rekonstrukce stávající ČOV.

    

   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vílanec

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vílanec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Loučky 500,0 - 500,0
  Vílanec 3 000,0 1 500,0 4 500,0
  Obec Vílanec celkem 3 500,0 1 500,0 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.