Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Věžnička - CZ063.3707.6105.229 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Věžnička

  Číslo obce PRVKUK 229
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.229
  Kód obce 588148
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0229.01 Věžnička 18142 181421
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věžnička se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Jamenský potok. Rozsah zástavby je 488 – 516 m n.m.
   Obec Věžnička se nachází v ochranném pásmu vodárenského zdroje.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věžnička trvale bydlící 119 119 119 137 140 150 160
   přechodně bydlící 131 131 131 10 10 10 10
   celkem 250 250 250 147 150 160 170
   Obec Věžnička celkem trvale bydlící 119 119 119 137 140 150 160
   přechodně bydlící 131 131 131 10 10 10 10
   celkem 250 250 250 147 150 160 170
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Věžnička 126 135 135 131 131 132 135 139 134 138 137 137 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věžnička - - - 100 150 160 170
   Obec Věžnička celkem - - - 100 150 160 170
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je částečně vybudován veřejný vodovod, který je napojen na vodní zdroj - studnu v k.ú. Ždírec o vydatnosti cca 0,5 l/s z roku 2006. Součástí vodovodu je přívodní potrubí, VDJ Věžnička, armaturní a vodoměrná šachta. Rozvodné řady po obci byly vybudovány v celkové délce cca 1200 m.  Pitnou vodu z veřejného vodovodu je zásobena pouze část obyvatel (cca 70%). Zbývající část obyvatel v obci je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména části přívodního potrubí). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se pro obec Věžnička neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Věžnička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věžnička 114 114 114 114 150 160 170
   Obec Věžnička celkem 114 114 114 114 150 160 170
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizační systém v obci byl vybudován jako splaškový, v současné době je provozován jako jednotný. Síť v délce 1 130 m je z trub betonových DN 300-500. Kanalizace je zakončena dvoukomorovým biologickým septikem a ČOV – biologický rybník. Po předčištění jsou odpadní vody čerpány do vodního toku, kterým je Filipovský potok.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): Věžnička

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace. Stávající kanalizační sít bude plnit funkci dešťové kanalizace.

   Výhledově se navrhuje modernizace a intenzifikace stávající ČOV. Vzhledem k typu stávající ČOV lze případně uvažovat i s výstavbou nové ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Věžnička
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Věžnička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Věžnička 2 750,0 12 000,0 14 750,0
  Obec Věžnička celkem 2 750,0 12 000,0 14 750,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.