Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Věžnice - CZ063.3707.6105.228 - stav 19. 1. 2018

 1. Obec

  Věžnice

  Číslo obce PRVKUK 228
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.228
  Kód obce 588130
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0228.01 Věžnice 18141 181412
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Šlapanka. Rozsah zástavby je 560 – 580 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věžnice trvale bydlící 150 150 150 154 152 151 149
   přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
   celkem 150 150 150 160 158 157 155
   Obec Věžnice celkem trvale bydlící 150 150 150 154 152 151 149
   přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
   celkem 150 150 150 160 158 157 155
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Věžnice 145 157 156 158 154 152 149 146 154 156 153 153 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věžnice 150 150 150 162 162 162 162
   Obec Věžnice celkem 150 150 150 162 162 162 162
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Věžnice je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je prameniště Dlouhé louky, které je tvořeno třemi studnami. Studna S1 hl. 4,5 (1,0 m z roku 1956 a studny S2 (hl. 4,9m) , S3 (5,5 m), které byly provedeny jako širokoprofilové vrty. Obě byly vybudovány v r. 1993. Vydatnost studní je 0,25 l/s (21,6 m3/den). Ze studny S1 je voda vedena samostatným ocelovým potrubím do VDJ Věžnice. Studny S2 a S3 jsou vzájemně propojeny potrubím LPE 90 mm dl. 14 m a ze studny S3 je voda svodným řadem délky 75 m vedena do VDJ Věžnice. Roku 1978 bylo provedeno posílení prameniště dvěma hloubkovými vrty. Vrt VH-1 hloubky 30 m, VH-2 hloubky 21,9 m. Ve vrtech jsou osazena ponorná čerpadla (Qč = 40 l/min, H = 60 m). Výtlakem je voda z vrtů dopravena do jímky s akumulací 15 m3 v ČS, kde je též umístěna úpravna vody (odželezení a odmanganování). Vzhledem k dobré kvalitě vody z vrtů není nutno vodu upravovat. Z akumulační jímky se voda čerpá čerpadlem o výkonu 80 – 120 l/min do vyrovnávacího VDJ, kde je smíchána s vodou ze studní. Výtlak do VDJ Věžnice je zároveň zásobním řadem. Voda z vrtů je čerpána pouze při nedostatečné kapacitě studní. VDJ Věžnice je podzemní s akumulací 40 m3. Z VDJ Věžnice je voda zásobním řadem délky 850 m vedena do obce. Rozvodné řady po obci jsou z PVC a PE. Obyvatelé obce jsou zásobeni vodou gravitačně. Vodovodní síť je okruhová.

    

   V roce 2020 bude ukončeno vystrojení nového vrtu VZ – 1 v prostoru stávajícího vrtu HV2, výstavba nového VDJ s úpravnou vody a výtlačného vodovodního řadu mezi novým vrtem a VDJ a propojení VDJ a stávajícího vodovodu v obci.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů a částečná výstavba nové vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje výměna vodovodních řadů z osinkocementu potrubí (hlavní vodovodní řad, rozvodné řady a přívodní potrubí ze studny).

    

   Uvažuje se s rekonstrukcí stávající čerpací stanice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Věžnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věžnice - - - - - - 174
   Obec Věžnice celkem - - - - - - 174
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizační síť v celkové délce cca 1,382 km. Splaškové vody jsou z nemovitostí vypouštěny do kanalizace po předčištění v septicích. Odpadní vody jsou vypouštěny (5-ti výustěmi) do vodního toku Šlapanka.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se výstavba splaškové kanalizace v obci. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová. Dále se navrhuje částečná rekonstrukce stávající kanalizační sítě.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Věžnice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Věžnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Věžnice 6 780,0 21 700,0 28 480,0
  Obec Věžnice celkem 6 780,0 21 700,0 28 480,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  19. 1. 2018 184/2018 administrativní opatření Věžnice - zapojení zdroje vody vrt VZ - 1 hl. 32 m vč. výtlaku v délce 76 m, VDJ a úpravna vody - výtlačný řad z ČS 1 do VDJ Věžnice v délce 596 m a přívodní řad z VDJ do obce v délce 579,5 m
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.