Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Věžnice - CZ063.3601.6102.227 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Věžnice

  Číslo obce PRVKUK 227
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.227
  Kód obce 569704
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0227.01 Věžnice 40963 409634
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina a leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká vodní tok Šlapanka.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věžnice trvale bydlící 402 401 401 420 418 416 416
   přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
   celkem 402 401 401 440 438 436 436
   Obec Věžnice celkem trvale bydlící 402 401 401 420 418 416 416
   přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
   celkem 402 401 401 440 438 436 436
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Věžnice 410 425 421 414 415 427 420 409 414 418 421 421 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věžnice 400 400 400 420 418 416 416
   Obec Věžnice celkem 400 400 400 420 418 416 416
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Věžnice (468 - 456 m n.m.) jsou dva samostatné vodovody pro Horní a Dolní Věžnici. Jako zdroje vody slouží dvě samostatná podzemní prameniště pro Horní Věžnici a Dolní Věžnici dohromady zásobující  427 obyvatel.

   Z prameniště pro Horní Věžnici je voda přivedena do VDJ Věžnice 100 m3, z kterého je obec zásobována gravitačně. Vodovod v Horní Věžnici zásobuje cca 260 obyvatel. Do VDJ je vedena voda z hlubinného vrtu hlubokého 80 m nacházejícího se u lesa tzv. Rysl a je také zásobován vodou z kopané studní z lokality Suché louky. V současné době kapacita těchto zdrojů nestačí. Přes léto studně i vrt nejsou schopni dávat dostatek vody. VDJ je vybaven odradonovací jednotkou, chlorovacím zařízením a filtry na snižování železa a manganu. Délka vodovodního řádu je 3,03 km.

   V roce 1997 byla provedena výstavba nového vodního zdroje (původní zdroj – 7 studní – nevyhovoval) vrtu včetně propojení na stávající VDJ Věžnice.

    

   Z prameniště pro Dolní Věžnici je vodovod do obce veden gravitečně. Vodovod Dolní Věžnice zásobuje cca 160 obyvatel. Do VDJ o kapacitě 50 m3 je vedená voda z kopané studně z lokality rašeliniště Bejčina a nově z hlubinného vrtu hlubokého 50 m nedaleko Bejčiny. Voda ve studni obsahuje vysoké hodnoty dusičnanů. Voda z vrtu obsahuje zase vysoké hodnoty manganu a železa. Délka vodovodního řádu je 2,21 km.

   VDJ je ve špatném technickém stavu, není přístupný po komunikaci a vybudování komunikace pro nutnou rekonstrukci VDJ není reálné. Voda ve studni obsahuje vysoké hodnoty dusičnanů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se pro vodovod v Horní Věžnici předpokládá vybudování nového vodního zdroje - vrtu hloubka min. 50 m a jeho propojení do stávajícího VDJ 100 m3 a rekonstrukce (modernizace) stávajícího hlubinného vrtu.

   Pro vodovod v Dolní Věžnici navrhujeme vybudovat nový VDJ, novou úpravnu vody  s tlakovými filtry na odstraňování manganu a železa, odkyselení a zvýšení tvrdosti vody, a to včetně nového napojení na vodovodní soustavu. V Dolní Věžnici se vzhledem k technickému stavu vodovodní sítě předpokládá obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s novými vodními zdroji pro obec Věžnice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Věžnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Věžnice - - - 320 420 420 420
   Obec Věžnice celkem - - - 320 420 420 420
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Věžnice má vybudovaný systém veřejné kanalizace.
   V roce 2007 byly v obci realizovány kanalizační stoky v celkové délce 3440 m, výtlačný řad v celkové délce 535 m, 2x čerpací stanice, dále byl v areálu ČOV vybudován kalojem, trubní rozvody, měrný objekt a rozvod užitkové vody ze studny hloubky 7 m.
   V roce 2008 byla uvedena do trvalého provozu ČOV - biologická jednotka OMS – BA.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): Věžnice

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Součástí kanalizační sítě budou i malé sběrné čerpací stanice, které umožní napojení zbývajících nenapojených obyvatel na veřejnou kanalizaci.
   Dále se navrhuje rekonstrukce (modernizace) ČOV a stávajících čerpacích stanic.

   V obdi je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Věžnice
   Nově napojené obce (místní části): nejsou.
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Věžnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Věžnice 6 000,0 8 000,0 14 000,0
  Obec Věžnice celkem 6 000,0 8 000,0 14 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.