Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Větrný Jeníkov - CZ063.3707.6105.226 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Větrný Jeníkov

  Číslo obce PRVKUK 226
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.226
  Kód obce 588121
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0226.01 Větrný Jeníkov 18111 181111
  CZ063.3707.6105.0226.02 Velešov 18110 181102
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Větrný Jeníkov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Po okraji městysu prochází evropské rozvodí Labe - Dunaj. Větrný Jeníkov leží 13 km severozápadně od města Jihlava. Městys je tvořen dvěmi místními částmi Větrný Jeníkov a Velešov. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 600 -700 m n.m. Městysem protéká Jiřínský potok a jeho bezejmenný přítok. Velešov je od Větrného Jeníkova vzdálen asi 1,5 km. Částí městyse neprotéká žádný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 652 – 660 m n.m.
   Městys se nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velešov trvale bydlící 15 15 15 13 12 10 9
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 15 15 15 13 12 10 9
   Větrný Jeníkov trvale bydlící 596 595 595 591 586 580 572
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 596 595 595 591 586 580 572
   Obec Větrný Jeníkov celkem trvale bydlící 611 610 610 604 598 590 581
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 611 610 610 604 598 590 581
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Větrný Jeníkov 603 606 627 634 634 635 622 615 627 634 643 643 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velešov - - - - - - -
   Větrný Jeníkov 596 595 595 591 586 580 572
   Obec Větrný Jeníkov celkem 596 595 595 591 586 580 572
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Velešov

   V části městyse Velešov není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Větrný Jeníkov

   V části městyse Větrný Jeníkov je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou dvě studny o vydatnosti 5,5 l/s. Voda ze studní S1 a S2 je svedena do odkyselovací stanice, kde je upravována. Z odkyselovací stanice je voda výtlakem čerpána (Qč = 4,5 l/s) do VDJ Větrný Jeníkov 250 m3 (699,9/696,7 m n.m.). Obec je vodou zásobena gravitačně. Vodovodní řady byly vybudovány v roce 1973 a 1985 z materiálu PE DN 40 -100, ocel DN 100, litina DN 80 a 100.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Velešov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Větrný Jeníkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (např. výtlačné, přívodní a rozvodné řady) včetně souvisejících objektů (např. VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městys Větrný Jeníkov se s novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Větrný Jeníkov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velešov - - - - - - -
   Větrný Jeníkov 435 435 435 591 586 580 572
   Obec Větrný Jeníkov celkem 435 435 435 591 586 580 572
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Velešov

   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

    

   Místní (městská) část Větrný Jeníkov

   Část městyse má vybudovanou z části jednotnou a z části oddílnou kanalizační síť v rozsahu 3907 m z materiálu PVC DN 300 a kamenina DN 200-600, která je zakončena ČOV.

   V roce 2010 byla realizována splašková kanalizace z PVC DN 300 v celkové délce 119,35 m a bylo realizováno rozšíření splaškové kanalizace z PVC DN 200 – 300 v celkové délce 310,15 m

    

   ČOV Větrný Jeníkov je mechanicko-biologická čistírna s oxidačním příkopem a s uskladňovacími nádržemi kalu. ČOV byla uvedena do provozu v roce 1998.

   Technologická linka se skládá z:

   • Mechanického čištění: ruční česle a vertikální lapák písku

   • Biologické čištění: oxidační příkop a dosazovací nádrže

   • Kalové hospodářství: uskladňovací nádrže kalu

    

   Stávající kapacita ČOV je 770 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Větrný Jeníkov

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Velešov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Větrný Jeníkov

   Současný technický stav původní veřejné kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v části městyse s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Dále se navrhuje dostavba kanalizační splaškové sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V místech části městysu, kde nebude možno realizovat oddílnou kanalizaci, se vzhledem k technickému stavu této části kanalizační sítě předpokládá její částečná obnova (rekonstrukce) včetně souvisejících objektů.

    

   V části městyse je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Větrný Jeníkov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Velešov

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Větrný Jeníkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Velešov - - -
  Větrný Jeníkov 7 000,0 25 500,0 32 500,0
  Obec Větrný Jeníkov celkem 7 000,0 25 500,0 32 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.