Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Velký Beranov - CZ063.3707.6105.225 - stav 16. 1. 2017

 1. Obec

  Velký Beranov

  Číslo obce PRVKUK 225
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.225
  Kód obce 588113
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0225.01 Velký Beranov 17949 179493
  CZ063.3707.6105.0225.02 Bradlo 17946 179469
  CZ063.3707.6105.0225.03 Jeclov 17947 179477
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velký Beranov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obec má 3 místní části Bradlo, Jeclov a Velký Beranov
   Pod obcí protéká vodní tok Loudilka. Rozsah zástavby ve Velkém Beranově je 518 – 547 m n.m.
   Místní částí Bradlo protéká bezejmenný vodní tok, který je levobřežním přítokem vodního toku Jihlava, rozsah zástavby je 480 – 524 m n.m.
   Místní část Jeclov je od Beranova vzdálena cca 2 km. Místní částí protéká bezejmenný vodní tok, který se vlévá do vodního toku Jihlava, rozsah zástavby 510 – 522 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bradlo trvale bydlící 40 40 40 51 53 55 56
   přechodně bydlící 21 21 21 10 10 10 10
   celkem 61 61 61 61 63 65 66
   Jeclov trvale bydlící 30 30 30 53 60 67 73
   přechodně bydlící 45 45 45 234 234 234 234
   celkem 75 75 75 287 294 301 307
   Velký Beranov trvale bydlící 1 122 1 120 1 119 1 216 1 251 1 284 1 310
   přechodně bydlící 15 15 15 1 222 1 257 1 290 1 316
   celkem 1 137 1 135 1 134 2 438 2 508 2 574 2 626
   Obec Velký Beranov celkem trvale bydlící 1 192 1 190 1 189 1 320 1 364 1 406 1 439
   přechodně bydlící 81 81 81 1 466 1 501 1 534 1 560
   celkem 1 273 1 271 1 270 2 786 2 865 2 940 2 999
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Velký Beranov 1306 1296 1303 1303 1268 1280 1274 1279 1296 1283 1272 1272 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bradlo 23 25 29 56 58 60 60
   Jeclov 24 24 25 69 76 83 89
   Velký Beranov 1 121 1 120 1 119 1 216 1 251 1 284 1 310
   Obec Velký Beranov celkem 1 168 1 169 1 173 1 341 1 385 1 427 1 459
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bradlo

   V místní části je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Velký Beranov - Luka nad Jihlavou - Bítovčice - Vysoké Studnice.

    

   Místní (městská) část Jeclov

   V místní části je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Velký Beranov - Luka nad Jihlavou - Bítovčice - Vysoké Studnice.

    

   Místní (městská) část Velký Beranov

   V místní části Velký Beranov je vybudovaný veřejný vodovod z let 1973-1983. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Velký Beranov - Luka nad Jihlavou - Bítovčice - Vysoké Studnice.

   Zdrojem pitné vody je podzemní zdroj Rytířsko, který se sestává ze čtyř vrtů. Surová voda je čerpána společným výtlakem do VDJ Velký Beranov-nový 2 x 250 m3 (561,86/558,94 m n.m.). Ve VDJ je umístěna odkyselovací stanice. VDJ je dále propojen výtlačným řadem s VDJ Henčov 1 x 110 m3 (548,3/546,15 m n.m.), kterým je doplňován deficit pitné vody ze skupinového vodovodu Jihlava.

   Z VDJ Velký Beranov je pitná voda vedena dvěma směry:

   1)  Gravitační přívod do vodovodní sítě Velkého Beranova

   2)  Z VDJ Velký Beranov gravitačně do VDJ Kozlov 1 x 250 m3 (531,41/528,08 m n.m.). Z VDJ je voda dále distribuována do vodovodní sítě obce Kozlov. Stávajícím přivaděčem do VDJ Luka nad Jihlavou - nový 2 x 250 m3 (513,82/510,85 m n.m.) je voda dopravována do obce Jeclov, Bradlo, Nové Domky (osada Velkého Beranova).

   V roce 2010 byla realizována v Nových Domkách výstavba vodovodního řadu v délce 176 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bradlo

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Jeclov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Velký Beranov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (vodovodních přívodních a rozvodných řadů) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Velký Beranov se s novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Velký Beranov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bradlo - - - - - - -
   Jeclov - - - - - - -
   Velký Beranov - - - - 1 257 1 290 1 316
   Obec Velký Beranov celkem - - - - 1 257 1 290 1 316
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bradlo

   Místní část nemá v současné době vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Jeclov

   Místní část nemá v současné době vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Velký Beranov

   V místní části Velký Beranov včetně osady Nové Domky byla v roce 2015 a 2016 realizována výstavba oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Součástí splaškové kanalizace je i výtlak a ČS. Splaškové vody jsou odváděny na ČOV Velký Beranov.  Stávající kanalizace v obou lokalitách je využita pro odvádění dešťových vod.

    

   V obci byla vybudována ČOV s odstraňováním fosforu pro 1991 EO

   V současnosti napojené obce (místní části):  Velký Beranov, Nové Domky

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Jeclov, Bradlo

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bradlo

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Jeclov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Velký Beranov

   V místní části Velký Beranov včetně osady Nové Domky se navrhuje dostavba oddílné kanalizace odvádějící pouze splaškové vody v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Velký Beranov, Nové Domky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Jeclov, Bradlo

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Velký Beranov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bradlo - - -
  Jeclov - - -
  Velký Beranov - 123 000,0 123 000,0
  Obec Velký Beranov celkem - 123 000,0 123 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  16. 1. 2017 201/2017 administrativní opatření Velký Beranov - ČOV pro 1991 EO s odstraňováním fosforu
  3. 11. 2016 198/2016 administrativní opatření Velký Beranov - splašková kanalizace v celkové délce 2796,92 m (odbočky v celkové délce 1314 m)
  9. 12. 2015 199/2015 administrativní opatření Velký Beranov - splašková kanalizace v celkové délce 3979,42 m vč. výtlaku a ČS (odbočky v celkové délce 912,5 m)
  7. 10. 2015 200/2015 administrativní opatření Velký Beranov - splašková kanalizace v celkové délce 2113,7 m