Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ústí - CZ063.3707.6105.224 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ústí

  Číslo obce PRVKUK 224
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.224
  Kód obce 588075
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0224.01 Ústí 17482 174823
  CZ063.3707.6105.0224.02 Branišov 00936 9369
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ústí se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obec má 2 místní části Branišov a Ústí. Obcí protéká Hejnický potok a bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je 572 – 600 m n.m.
   Branišov je místní část vzdálená od Ústí cca 1,5 km. Obcí neprotéká žádný vodní tok. Nejbližší vodní tok je Hejnický potok (asi 500 m od obce). Rozsah zástavby je v rozmezí 620 – 646 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Branišov trvale bydlící 7 7 7 7 10 12 15
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 27 27 27 27 30 32 35
   Ústí trvale bydlící 188 188 188 230 235 240 240
   přechodně bydlící 18 18 18 96 96 96 96
   celkem 206 206 206 326 331 336 336
   Obec Ústí celkem trvale bydlící 195 195 195 237 245 252 255
   přechodně bydlící 38 38 38 116 116 116 116
   celkem 233 233 233 353 361 368 371
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ústí 222 227 231 228 229 229 223 229 227 229 223 223 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Branišov - - - - - - -
   Ústí 193 194 194 261 261 261 261
   Obec Ústí celkem 193 194 194 261 261 261 261
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Branišov

   V Branišově není doposud vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé místní části jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Ústí

   Zdroj vody místní části Ústí je ze dvou pramenišť - studna V louce pod Branišovem a studna v Šandovci odkud je voda čerpána přes odradonovací zařízení, odkyselovací jímku do VDJ 250 m3. Z VDJ je voda vedena do rozvodné sítě v obci délka vodovodních řadů je cca 4000 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Branišov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Ústí

   Ve výhledovém  období je plánována celková rekonstrukce studny v Šandovci, rekonstrukce úpravny vody a VDJ. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Ústí se s novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ústí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Branišov - - - - - - -
   Ústí 177 177 177 209 209 209 209
   Obec Ústí celkem 177 177 177 209 209 209 209
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Branišov

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

    

   Místní (městská) část Ústí

   Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 2667 m, která je zakončena stávající mechanicko-biologickou ČOV z r. 1994. Část místní části Ústí za VÚB, směr Buková není napojena na kanalizaci z důvodů nedostatečného spádu k ČOV.

    

   ČOV Ústí je mechanicko-biologická čistírna BSK Kombiblok 4 se zahušťovací nádrží kalu. Stávající kapacita ČOV je 318 EO

   Technologická linka se skládá z:

   • Mechanického čištění: ruční česle, vertikální lapák písku

   • Biologické čištění: aktivační nádrž s turbínou BSK, dosazovací nádrže

   • Kalové hospodářství: uskladňovací nádrže kalu

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Ústí

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Branišov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Ústí

   V místní části je  uvažováno s dílčí realizací kanalizace vedoucí k  oddělení povrchových vod od vod splaškových. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V částí  za  VÚB  směr  Buková  je navržena nová tlaková  kanalizace.

   Výhledově se předpokládá rekonstrukce technologie ČOV.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Ústí

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Branišov

    

   Pokud nebude zajištěno napojení všech nemovitostí na čistírnu odpadních vod, budou z nenapojených jednotlivých nemovitostí odpadní vody zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ústí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Branišov - - -
  Ústí 1 300,0 9 000,0 10 300,0
  Obec Ústí celkem 1 300,0 9 000,0 10 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.