Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Třeštice - CZ063.3707.6105.223 - stav 14. 10. 2019

 1. Obec

  Třeštice

  Číslo obce PRVKUK 223
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.223
  Kód obce 588041
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0223.01 Třeštice 17077 170771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třeštice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Třešťský potok. Rozsah zástavby je 580 – 595 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Třeštice trvale bydlící 114 114 114 154 175 180 195
   přechodně bydlící 15 15 15 5 5 5 5
   celkem 129 129 129 159 180 185 200
   Obec Třeštice celkem trvale bydlící 114 114 114 154 175 180 195
   přechodně bydlící 15 15 15 5 5 5 5
   celkem 129 129 129 159 180 185 200
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Třeštice 125 133 143 148 154 150 144 145 149 151 157 157 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Třeštice 108 108 108 154 175 180 195
   Obec Třeštice celkem 108 108 108 154 175 180 195
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště (3 kopané studně) - celková vydatnost vodního zdroje je 0,7 l/s, odkud je voda vedena do VDJ 100 m3 (605,3 m n.m.) s úpravnou vody a tlakovou stanicí. Z VDJ je voda přes tlakovou stanici distribuována do rozvodné sítě v obci. Celková délka vodovodní sítě je cca 2859 m. Na veřejný vodovod je napojeno 100 % obyvatel.

   V roce 2019 byla povolena realizace připojení nového vodního zdroje - vrtu S-1 hloubky 82 m, který je již proveden, který bude napojen výtlačným řadem do stávajícího VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově je uvažováno s rekonstrukcí (modernizací) prameniště, VDJ a úpravny vody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s posílení podzemních vodních zdrojů o nový vrt.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Třeštice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Třeštice - - - - 175 180 195
   Obec Třeštice celkem - - - - 175 180 195
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizace. Celková délka kanalizační sítě je cca 1837 m. Na kanalizaci je napojeno cca 90 % obyvatel. RD v nové zástavbě -  celkem 12 RD je napojeno přes domovní ČOV. Ostatní RD jsou napojeny přes septiky.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se vybudování nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody, kromě lokality nových 12 RD, kde je již vybudována jednotná kanalizace. Jednotná kanalizace u lokality bude přes odlehčovací komoru napojena na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci, která bude napojena na novou obecní ČOV.

   Stávající kanalizace bude využívána jako dešťová kanalizace.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Třeštice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěno napojení všech nemovitostí na čistírnu odpadních vod, budou z nenapojených jednotlivých nemovitostí odpadní vody zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Třeštice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Třeštice 4 600,0 11 338,0 15 938,0
  Obec Třeštice celkem 4 600,0 11 338,0 15 938,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  14. 10. 2019 192/2019 administrativní opatření Třeštice - vrt S-1 hl 82 m vč. výtlačný řad v dl. 122,3 m do stávajícího VDJ
  13. 9. 2016 0504/05/2016/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - nově splašková kanalizace.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.