Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Třešť - CZ063.3707.6105.222 - stav 25. 1. 2017

 1. Obec

  Třešť

  Číslo obce PRVKUK 222
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.222
  Kód obce 588032
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0222.01 Třešť 41241 412414
  CZ063.3707.6105.0222.02 Buková 01579 15792
  CZ063.3707.6105.0222.03 Čenkov 01946 19461
  CZ063.3707.6105.0222.04 Salavice 14597 145971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Třešť se nachází v Kraji Vysočina v okrese Jihlava cca 18 km jižně od města Jihlava. Město má 4 městské části Buková, Čenkov, Salavice a Třešť.
   Městem protékají Třešťský potok a Valchovský potok. Rozsah zástavby je 542 – 610 m n.m.
   Městskou částí Buková protéká Bukovský potok. Městskou částí Čenkov protéká potok Valchovský, do kterého se na území městské části vlévají Lovětínský a Čenkovský potok a městskou částí Salavice protéká Třešťský potok.
   Rozsah výstavby Buková 596 – 630 m n.m., Čenkov 565 – 580 m n.m. a Salavice 520 – 552 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Buková trvale bydlící 71 71 71 85 85 85 90
   přechodně bydlící - - - 10 10 15 15
   celkem 71 71 71 95 95 100 105
   Čenkov trvale bydlící 144 144 144 136 138 140 140
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 144 144 144 146 148 150 150
   Salavice trvale bydlící 139 139 139 170 172 175 180
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 139 139 139 180 182 185 190
   Třešť trvale bydlící 5 579 5 568 5 566 5 390 5 400 5 400 5 400
   přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
   celkem 5 579 5 568 5 566 5 410 5 420 5 420 5 420
   Obec Třešť celkem trvale bydlící 5 933 5 922 5 920 5 781 5 795 5 800 5 810
   přechodně bydlící - - - 50 50 55 55
   celkem 5 933 5 922 5 920 5 831 5 845 5 855 5 865
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Třešť 5921 5843 5835 5805 5812 5791 5785 5793 5770 5766 5714 5714 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Buková - - - 85 85 85 90
   Čenkov 144 144 144 135 137 140 140
   Salavice 139 139 139 163 165 170 170
   Třešť 5 575 5 568 5 566 5 380 5 380 5 380 5 400
   Obec Třešť celkem 5 858 5 851 5 849 5 763 5 767 5 775 5 800
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Buková

   V městské části Buková je vybudovaný veřejný vodovod z r. 2006. Zdrojem vody je vrt HB -1, hloubky 52 m o souhrnné kapacitě cca 0,5 l/s. Nad vrtem je osazena čerpací stanice včetně odpadního potrubí v délce 18 m. Dále byl realizován výtlačný řad v délce 129 m od čerpací stanice na úpravnu vody (odradonování, odkyselení, denitrifikaci a zdravotní zabezpečení), která je umístěna ve VDJ Buková 2 x 10 m3. Upravená voda je gravitačně vedena do rozvodné sítě v celkové délce cca 1,33 km.

    

   Místní (městská) část Čenkov

   V městské části Čenkov byl v roce 2002 vybudován nový veřejný vodovod, který je zásobován z vrtu CE-2 hl. 29 m a o souhrnné kapacitě cca 0,5 l/s. Podzemní voda je výtlakem vedena na úpravnu vody (odradonování, snížení obsahu Fe a Mn, odkyselení a zdravotní zabezpečení) je akumulována ve VDJ Čenkov 2 x 7,5 m3 (598,0/599,75 m n.m.). Z VDJ je gravitačně zásobena rozvodná síť.

    

   Místní (městská) část Salavice

   Městská část Salavice má vybudovaný veřejný vodovod od roku 1983. Veřejný vodovod v místní části je zásobován ze tří studní, které se nacházejí v k.ú. Salavice. Studna S-2 (hl. 5,3m, prům. 1,5 m), S-4 (hl. 4 m, prům. 1,2 m), studna S-5 (hl. 4 m, prům. 1,5 m). Jejich souhrnná kapacita činí cca 2,0 l/s. Kvalita vody je vyhovující a nevyžaduje složitější úpravu. Ze zdroje je voda svedena do akumulace 40 m3 (570 m n.m.), kde dochází k odkyselení a dále je po zdravotním zabezpečení transportním čerpadlem odváděna do VDJ Salavice 100 m3. Odtud je čerpána samostatným výtlačným řadem do VDJ Salavice 100 m3 (581/577,7 m n.m.). Z VDJ Salavice je rozvodná síť v obci zásobena gravitačně.

    

   Místní (městská) část Třešť

   Městská část Třešť má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody jsou dvě prameniště – v k.ú. Salavice (studny a sběrná jímka) a v k.ú. Třešť –Špičák (zářezy a sběrní jímka). Souhrnná kapacita pramenišť je cca 15 l/s a prozatím dostačuje k pokrytí potřeb městské části. Z prameniště Špičák je voda gravitačně svedena do odkyselovací stanice Březíčko, zde dochází k odkyselení a zdravotnímu zabezpečení vody (odkyselovací stanice o kapacitě OS1 1 - 6,8 l/s a OS2 2 – 4 l/s). Z odkyselovací stanice je voda svedena do čerpací stanice Salavice s výkonem 6 l/s (u VDJ Třešť  – Salavický 250 m3 (600/596,1 m n.m.), odkud je čerpána výtlačným řadem do VDJ Třešť – hlavní 1000 m3 (619,0/613,75 m n.m.).

   Z prameniště v k.ú. Salavice je voda gravitačně svedena do odkyselovací stanice (u VDJ Třešť – Salavický) o kapacitě OS 6,0 l/s. Z odkyselovací stanice je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Třešť - hlavní. Z VDJ Třešť – Salavický (přerušovací) 250 m3 (600/596,1 m n.m.) je zásobováno dolní tlakové pásmo města, z VDJ Třešť – hlavní je zásobeno horní tlakové pásmo. Celková délka přívodních řadů činí zhruba 9 km, délka rozvodné sítě potom cca 24 km.

    

   V období od roku 2003 do roku 2013 byla provedena rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce cca 3,9 km a realizována výstavba nových vodovodních řadů v celkové délce cca 0,55 km.

   V roce 2017 byla povolena stavba vrtané studny hloubky 30 m  včetně jejího napojení do stávajícího objektu s technologií.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Buková

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Čenkov

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Salavice

   V městské části je uvažováno s rekonstrukcí stávajícího prameniště, úpravny vody a VDJ. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Třešť

   Předpokládá se posílení stávajících vodních zdrojů na prameništi Salavice, a to jednak připojením jednoho dosud nepřipojeného zdroje, a vyhledáním nového zdroje. Výhledově jsou na čerpací stanici a VDJ navrhovány stavební úpravy a rekonstrukce.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Na prameništi Salavice je uvažováno s vyhledáním nového vodního zdroje pro zásobování města Třešť.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Třešť realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Buková - - - - - 45 80
   Čenkov - - - - - 80 110
   Salavice - - - - - 90 140
   Třešť 5 430 5 428 5 426 5 368 5 370 5 380 5 400
   Obec Třešť celkem 5 430 5 428 5 426 5 368 5 370 5 595 5 730
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Buková

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Čenkov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Salavice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Třešť

   Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 25 km, která je zakončena stávající ČOV Třešť.

   V oddobí od roku 2002 do roku 2013 byla realizována rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v celkové délce cca 4843 m a realizována výstavba noké kanalizace v celkové délce cca 1875 m.

    

   ČOV Třešť je mechanicko – biologická linka s aerobní stabilizací kalu s kalovou koncovkou odvodnění. ČOV je projektována pro 6 700 EO.

   V současnosti napojené obce (městské části): Třešť

   Nově napojené obce (městské části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Buková

   V městské části Buková je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace zakončené ČOV.

    

   V městské části bude vybudována ČOV

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (městské části): Buková

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Čenkov

   V městské části Čenkov je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody zakončené ČOV.

    

   V městské části bude vybudována ČOV

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (městské části): Čenkov

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Salavice

   V městské části Salavice je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody zakončené ČOV.

    

   V městské části bude vybudována ČOV

   V současnosti napojené obce (městské části): nejsou

   Nově napojené obce (městské části): Salavice

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Třešť

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě a nutnosti oddělení balastních vod se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Výhledově je uvažováno s intenzifikací stávající ČOV Třešť.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (městské části): Třešť

   Nově napojené obce (městské části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Třešť realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Buková 1 800,0 13 000,0 14 800,0
  Čenkov 1 800,0 13 000,0 14 800,0
  Salavice 2 200,0 25 000,0 27 200,0
  Třešť 22 500,0 49 000,0 71 500,0
  Obec Třešť celkem 28 300,0 100 000,0 128 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  25. 1. 2017 208/2017 administrativní opatření Třešť - vrtaná studna hl. 30 m, přívod vody v délce cca 54,9 m se zaústěním do stávajícího objektu s technologií
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.