Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Švábov - CZ063.3707.6105.221 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Švábov

  Číslo obce PRVKUK 221
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.221
  Kód obce 547255
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0221.01 Švábov 16453 164534
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Švábov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok. Rozsah zástavby je 580 – 594 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Švábov trvale bydlící 89 89 89 68 61 54 47
   přechodně bydlící 8 8 8 30 30 30 30
   celkem 97 97 97 98 91 84 77
   Obec Švábov celkem trvale bydlící 89 89 89 68 61 54 47
   přechodně bydlící 8 8 8 30 30 30 30
   celkem 97 97 97 98 91 84 77
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Švábov 72 71 70 74 72 69 69 76 71 74 69 69 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Švábov 94 94 93 98 91 84 77
   Obec Švábov celkem 94 94 93 98 91 84 77
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Švábov je vybudován veřejný vodovod. Vodovod byl budován postupně od r. 1974 až do r. 1983. Zdrojem pitné vody je prameniště "Zlodějovce" s povoleným odběrem max. 0,17 l/s, prům. 0,1 l/s. V prameništi jsou vybudovány dvě studny: akumulační studna a studna S4 (posílení původního zdroje). Akumulační studna hl. 2,90 m, čtvercového rozměru 4,20 x 4,20 m, má uvedenu vydatnost 0,3 l/s. Studna S4 je kopaná, hl. 4,75 m a s vydatností 0,2 – 0,3 l/s. Maximální množství vody v akumulační studni je 20 m3. Z akumulační studny je veden přívodný řad do obce. Materiál – PE 90/5,1, délky 1 100 m. Rozvod po obci je gravitační. Materiál zásobovacích řadů je PE 63 mm (řad A – 310 m, řad B – 63 m). Vodovod neplní funkci požárního vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Švábov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Švábov - - - - - - 77
   Obec Švábov celkem - - - - - - 77
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 1 279 m. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny do vodního toku Jihlava.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Švábov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Švábov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Švábov - 2 100,0 2 100,0
  Obec Švábov celkem - 2 100,0 2 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.