Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Šimanov - CZ063.3707.6105.220 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Šimanov

  Číslo obce PRVKUK 220
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.220
  Kód obce 588008
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0220.01 Šimanov 16248 162485
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Šimanov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká bezejmenný přítok Maršovského potoka. Rozsah zástavby je 622 – 652 m n.m.
   Obec Šimanov se nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Šimanov trvale bydlící 179 179 179 201 206 210 214
   přechodně bydlící 130 130 130 130 130 130 130
   celkem 309 309 309 331 336 340 344
   Obec Šimanov celkem trvale bydlící 179 179 179 201 206 210 214
   přechodně bydlící 130 130 130 130 130 130 130
   celkem 309 309 309 331 336 340 344
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Šimanov 183 190 204 205 206 213 213 207 207 209 208 208 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Šimanov 300 300 300 201 206 210 214
   Obec Šimanov celkem 300 300 300 201 206 210 214
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Šimanov je vybudovaný veřejný vodovod z r. 1997. Zdrojem pitné vody je studna S1 hl. 4m, š. 1,0 m. Voda ze studny je čerpána do VDJ Šimanov 100 m3 (678,5 m n.m.). Výtlačné potrubí je z PE DN 63 mm, délky 420 m. Zásobovací řad z VDJ Šimanov délky 450 m je z PE DN 160 mm. Rozvodný řad A délky 625 z lPE 110 mm a lPE 90 mm délky 600 m. Řad B délky 1350 m z lPE 90 mm. Obyvatelé v obci jsou vodou zásobeni gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Šimanov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Šimanov 170 170 170 201 206 210 214
   Obec Šimanov celkem 170 170 170 201 206 210 214
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Šimanov žije v současné době 173 trvale bydlících obyvatel. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je ukončena ČOV.

   ČOV Šimanov je mechanicko-biologická čistírna s oxidačním příkopem. ČOV byla uvedena do provozu v roce 1991. ČOV je projektována pro 200 EO.
   V současnosti napojené obce (místní části): Šimanov

   Technologická linka ČOV se skládá z:
   • Mechanického čištění: ruční česle a štěrbinový lapák písku
   • Biologické čištění: oxidační příkop, dosazovací nádrž a kalová pole

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Šimanov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Šimanov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Šimanov - - -
  Obec Šimanov celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.