Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Suchá - CZ063.3707.6105.219 - stav 18. 7. 2019

 1. Obec

  Suchá

  Číslo obce PRVKUK 219
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.219
  Kód obce 587982
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0219.01 Suchá 15901 159018
  CZ063.3707.6105.0219.02 Beranovec 15899 158992
  CZ063.3707.6105.0219.03 Prostředkovice 15900 159000
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Suchá se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obec má 3 místní části Beranovec, Prostředkovice a Suchá. Obcí Suchá protéká vodní tok Jihlávka. Rozsah zástavby je 558 – 585 m n.m.
   V místní části Beranovec, která je vzdálena asi 1 km severně od obce Suchá, se nachází rybník. Rozsah zástavby je 550 – 560 m n.m. Místní částí Prostředkovice protéká vodní tok Jihlávka. Rozsah zástavby je 564 – 575 m n.m.

   Místní část Beranovec se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.
   Místní část Prostředkovice se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.
   Místní část Suchá se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Beranovec trvale bydlící 29 29 29 48 51 54 56
   přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
   celkem 29 29 29 56 59 62 64
   Prostředkovice trvale bydlící 68 68 68 83 86 89 92
   přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
   celkem 68 68 68 91 94 97 100
   Suchá trvale bydlící 118 118 118 142 148 154 159
   přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
   celkem 118 118 118 150 156 162 167
   Obec Suchá celkem trvale bydlící 215 215 215 273 285 297 307
   přechodně bydlící - - - 24 24 24 24
   celkem 215 215 215 297 309 321 331
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Suchá 264 269 265 262 261 261 258 252 259 259 265 265 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Beranovec 29 29 29 48 51 54 56
   Prostředkovice - - - 78 78 78 78
   Suchá - - - 130 130 130 130
   Obec Suchá celkem 29 29 29 256 259 262 264
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Beranovec

   V místní části Beranovec je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je studna o vydatnosti 0,2 l/s, ze které je voda čerpána do VDJ Beranovec 30 m3. Voda však neodpovídá svojí kvalitou vyhl. 376/2000 Sb. a proto je pouze vodou užitkovou.

   Roku 1998 byla provedena rekonstrukce vodovodních řadů. Původní řady byly nahrazeny novým potrubím z lPE DN 63 – 90.

   V roce 2019 bylo realizováno napojení průzkumného vrtu HV-1 hloubky 70 na veřejný vodovod místní části. Dále byla realizována čerpací stanice, propojovací potrubí mezi čerpací stanicí a novým VDJ 2x12,5 m3. Rovněž byla vybudována ÚV Beranovec a přívodní řad v délce 732,6 m.

    

   Místní (městská) část Prostředkovice

   V místní části Prostředkovice byl vybudován v roce 2002 – 2003 veřejný vodovod, na který je napojeno 90 % domácností.

   Místní část Prostředkovice je napojena na vodovod Suchá - Prostředkovice. Zdrojem vody jsou 4 kopané studny s vydatností 0,3 l/s, z čerpací stanice je voda čerpána do VDJ o obsahu 2 x 7,5 m3. V roce 2010 byl vybudován posilující vodní zdroj  - vrt cca 80 m hluboký v lokalitě Prostředkovice, čerpadlem je z něho voda čerpána výtlačným řadem do VDJ. Voda dodávaná do domácností splňuje normu pitné vody. Celková délka vodovodní sítě Suchá - Prostředkovice je cca 10 000 m.

    

   Místní (městská) část Suchá

   V místní části Suchá byl vybudován v roce 2002 – 2003 veřejný vodovod, na který je napojeno 90 % domácností. Místní část Suchá je napojena  na vodovod Suchá - Prostředkovice. Zdrojem vody jsou 4 kopané studny s vydatností 0,3 l/s, z čerpací stanice je voda čerpána do VDJ. V roce 2010 byl vybudován posilující vodní zdroj  - vrt cca 80 m hluboký v lokalitě Prostředkovice, čerpadlem je z něho voda čerpána výtlačným řadem do VDJ. Voda dodávaná do domácností splňuje normu pitné vody. Celková délka vodovodní sítě Suchá - Prostředkovice je cca 10 000 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Beranovec

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Prostředkovice

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Suchá

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Suchá se s novými zdroji neuvažuje. (Nové vodní zdroje pro místní části Suchá, Prostředkovice i Beranovec byly vyřešeny).

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Suchá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Beranovec - - - - - - 56
   Prostředkovice - - - - - - 78
   Suchá - - - - - - 130
   Obec Suchá celkem - - - - - - 264
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Beranovec

   Místní část má v současnosti vybudovanou sporadickou jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Prostředkovice

   Místní část má v současnosti vybudovanou sporadickou jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Suchá

   Místní část má vybudovanou sporadickou jednotnou kanalizaci. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny do vodního toku Jihlávka.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Beranovec

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Beranovec

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Prostředkovice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Prostředkovice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Suchá

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Suchá

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Suchá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Beranovec 6 000,0 2 000,0 8 000,0
  Prostředkovice - 5 000,0 5 000,0
  Suchá - 5 000,0 5 000,0
  Obec Suchá celkem 6 000,0 12 000,0 18 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  18. 7. 2019 185/2019 administrativní opatření Beranovec - zapojení vrtu HV-1 hl. 70 m vč. ČS, propojovací potrubí mezi ČS a VDJ v délce 582,2 m, VDJ 2 x 12,5 m3 a ÚV Beranovec, přívodní řad v délce 732,6 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.