Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Střítež - CZ063.3707.6105.218 - stav 26. 9. 2019

 1. Obec

  Střítež

  Číslo obce PRVKUK 218
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.218
  Kód obce 587958
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0218.01 Střítež 15791 157911
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Srřítež se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Zlatý potok a Měšínský potok. Rozsah zástavby je 480 – 498 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Střítež trvale bydlící 332 331 331 414 432 449 465
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 332 331 331 414 432 449 465
   Obec Střítež celkem trvale bydlící 332 331 331 414 432 449 465
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 332 331 331 414 432 449 465
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Střítež 355 403 405 413 426 427 431 433 436 440 449 449 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Střítež 330 330 330 414 432 449 465
   Obec Střítež celkem 330 330 330 414 432 449 465
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Střítež má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je jímací území se čtyřmi studnami o celkové vydatnosti 2,4 l/s. Voda ze studní S, S2 a S4 je svedena do odkyselovací stanice a dále je gravitačně vedena do VDJ Střítež 50 m3 (507,6 m n.m.). Ze studny S3 je voda přivedena do VDJ Střítež řadem, který je napojen na řad z odkyselovací stanice. Voda z VDJ Střítež, ve kterém je AT stanice, je do vodovodní sítě v obci dopravena přiváděcím řadem gravitačně.

   V roce 2006 pro lokalitu 6 rodinných domů byl realizován vodovodní řad v délce 37 m. Pro lokalitu 4 rodinných domů bylo v roce 2008 realizováno prodloužení veřejného vodovodu v délce 122 m.

   V roce 2019 byla povolena realizace vrtu na p.p.č. 379 v k.ú. Střítež u Jihlavy a vrtané studny ST-3 hloubky 78 m a přívodního řadu z nich, který bude ukončen ve stávající úpravně vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Střítež realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Střítež - - - - - - 465
   Obec Střítež celkem - - - - - - 465
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 1 421 m. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny do místního vodního toku.

   V roce 2006 pro lokalitu 6 rodinných domů byla realizována splašková kanalizace v celkové délce 229 m. Pro lokalitu 4 rodinných domů byla v roce 2008 prodloužena jednotná kanalizace v celkové délce 203 m a přeložena stávající veřejná kanalizace v délce 55 m.  V roce 2009 pro lokalitu rodinných domů byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod  BIO CLEANER BC 75.
    
   V obci není vybudována centrální čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající kanalizace bude ponechána k odvádění dešťové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Střítež
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Střítež realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Střítež - 19 000,0 19 000,0
  Obec Střítež celkem - 19 000,0 19 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  26. 9. 2019 191/2019 administrativní opatření Střítež - vrt na p. p. č. 379 v k. ú. Střítež u JI a vrtaná studna ST-3 hl. 78 m a přívodní řad v dl. 182 m ukončený ve stávající ÚV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.