Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Stonařov - CZ063.3707.6105.217 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Stonařov

  Číslo obce PRVKUK 217
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.217
  Kód obce 587931
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0217.01 Stonařov 15560 155608
  CZ063.3707.6105.0217.02 Sokolíčko 15559 155594
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Stonařov se nachází v JZ části Kraje Vysočina, okres Jihlava. Městys má 2 místní části Stonařov a Sokolíčko. Místní částí Stonařov protékají vodní toky – Otínský potok a Farský potok, dále vodní tok Jihlávka. Rozsah zástavby je 572 – 600 m n.m., v Sokolíčku 626 – 640 m n.m.

   Část městyse Stonařov se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského toku.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sokolíčko trvale bydlící 2 2 2 3 3 3 3
   přechodně bydlící - - - 22 22 22 22
   celkem 2 2 2 25 25 25 25
   Stonařov trvale bydlící 924 922 922 1 083 1 102 1 116 1 130
   přechodně bydlící 5 5 5 35 35 35 35
   celkem 929 927 927 1 118 1 137 1 151 1 165
   Obec Stonařov celkem trvale bydlící 926 924 924 1 086 1 105 1 119 1 133
   přechodně bydlící 5 5 5 57 57 57 57
   celkem 931 929 929 1 143 1 162 1 176 1 190
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Stonařov 1048 1042 1048 1059 1062 1077 1078 1072 1075 1090 1098 1098 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sokolíčko - - - - - - -
   Stonařov 914 915 918 1 000 1 020 1 040 1 060
   Obec Stonařov celkem 914 915 918 1 000 1 020 1 040 1 060
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Sokolíčko

   V části městyse Sokolíčko není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Stonařov

   V části městyse Stonařov je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na vodovodní přivaděč Nová Říše -Telč - Třešť - Jihlava. Zdrojem pitné vody je povrchový zdroj VN Nová Říše, odkud je voda dopravována gravitačně k úpravě na ÚV Nová Říše. Obec je zásobena z VDJ Třešť 2 x 1000 m3 (619,21/613,23 m n.m.), odtud je voda čerpána do VDJ Otín 2 x 250 m3 (643,24/640,05 m n.m.). Z VDJ Otín je obec zásobena gravitačně.

   Veřejný vodovod byl vybudován v letech 1971 -1979 a 1994 - 1997. V letech 2003 – 2010 byl v rámci I. - VII. etapy vybudován vodovod pro soubor RD, materiál PE, PVC DN 50 - 110. Celková délka vodovodní sítě činí cca 18525 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Sokolíčko

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Stonařov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městys Stonařov se s novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Stonařov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Sokolíčko - - - - - - -
   Stonařov - - - 1 088 1 110 1 130 1 155
   Obec Stonařov celkem - - - 1 088 1 110 1 130 1 155
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Sokolíčko

   Část městyse nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

    

   Místní (městská) část Stonařov

   Část městyse Stonařov má vybudovanou jednotnou a splaškovou kanalizační síť. V letech 2003 – 2010 byla v rámci I. - VII. etapy vybudována kanalizace pro soubor RD.

   V roce 2011 byla realizována stavba „ČOV a kanalizace Stonařov", v rámci které bylo vybudováno celkem 6179 m kanalizačních řadů, včetně 5 ks čerpacích stanic a 4 ks odlehčovacích komor na síti. Stávající kanalizace byla z části ponechána k odvádění dešťových vod, z části zůstala jako kanalizace jednotná. Celková délka kanalizační sítě v části městyse je cca 8 614 m.

    

   Odpadní vody jsou svedeny na nově vybudovanou ČOV s projektovanou kapacitou 1200 EO. ČOV je mechanicko-biologická s nízkozátěžovou aktivací, s nitrifikací a denitrifikací a chemickým srážením fosforu.

   V současnosti napojené obce (místní části): Stonařov

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Sokolíčko

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Stonařov

   Je uvažováno se zkapacitněním kanalizace. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   U ČOV jsou připravovány její stavební a technické úpravy s předpokladem realizace v roce 2014.

   V současnosti napojené obce (místní části): Stonařov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Sokolíčko

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Stonařov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Sokolíčko - - -
  Stonařov 2 600,0 1 000,0 3 600,0
  Obec Stonařov celkem 2 600,0 1 000,0 3 600,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.