Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rožná - CZ063.3714.6101.028 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rožná

  Číslo obce PRVKUK 28
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.028
  Kód obce 596655
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0028.01 Rožná 14289 142891
  CZ063.3714.6101.0028.02 Josefov 14288 142883
  CZ063.3714.6101.0028.03 Zlatkov 14290 142905
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rožná se nachází jižně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 6 km. Obec se skládá ze tří místních částí - Josefov, Rožná a Zlatkov. Obcí protéká vodní tok Nedvědička, do které se vlévá potok Rožínka. Rozsah zástavby je v rozmezí 458 - 508 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Josefov trvale bydlící 56 56 56 63 64 65 66
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 86 86 86 93 94 95 96
   Rožná trvale bydlící 547 546 546 589 598 606 611
   přechodně bydlící 25 25 25 25 25 25 25
   celkem 572 571 571 614 623 631 636
   Zlatkov trvale bydlící 134 134 134 120 113 106 99
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 144 144 144 130 123 116 109
   Obec Rožná celkem trvale bydlící 737 736 736 772 775 777 776
   přechodně bydlící 65 65 65 65 65 65 65
   celkem 802 801 801 837 840 842 841
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rožná 770 769 769 765 785 792 790 782 792 789 792 792 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Josefov 56 56 56 63 64 65 66
   Rožná 517 522 533 589 598 606 611
   Zlatkov 127 127 127 120 113 106 99
   Obec Rožná celkem 700 705 716 772 775 777 776
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Josefov

   Místní část Josefov (535 - 555 m n.m.) je zásobena přes vodovodní síť místní části Zlatkov, ze skupinového vodovodu ÚV Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší. Obec je pod tlakem VDJ Bystřice 4300 m3 (595,1/590,4 m n.m.).

    

   Místní (městská) část Rožná

   Místní část Rožná (458 - 508 m n.m.) odebírá pitnou vodu ze skupinového vodovodu ÚV Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší. Odbočkou je voda přiváděna do VDJ Rožná 100 m3 (528/524 m n.m.), ze kterého je celá obec zásobena gravitačně.

    

   V roce 2004 byla realizována rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 718 m a rozšíření vodovodního řadu v délce 229 m. V části obce Dvořiště byla v roce 2006 realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce 615 m.

    

   Místní (městská) část Zlatkov

   Obec Zlatkov (540 - 570 m n.m.) je zásobována ze skupinového vodovodu ÚV Vír - Bystřice nad Pernštejnem - Olší. Vodovodní síť obce je pod tlakem VDJ Bystřice 4 300 m3 (595,1/590,4 m n.m.). V obci je ČS Zlatkov s akumulací 100 m3, která čerpá vodu do VDJ Věchnov 50 m3 (620/616 m n.m.).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Josefov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rožná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Zlatkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rožná realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Josefov - - - - - - -
   Rožná 250 250 250 589 598 606 611
   Zlatkov - - - - - - 99
   Obec Rožná celkem 250 250 250 589 598 606 710
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Josefov

   Místní část Josefov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku ústícího do Zlatkovského potoka, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Rožná

   V místní části byla v roce 2002 – 2003 vybudována oddílná kanalizace v celkové délce cca 5844 m.

    

   V místní části je z r. 2002 vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 480 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Rožná

    

   Místní (městská) část Zlatkov

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místního vodního toku ústícího do Zlatkovského potoka nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Josefov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Rožná

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V případě napojení dalších místních částí je nutná intenzifikace ČOV.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Rožná

   Nově napojené obce (místní části): Zlatkov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Josefov

    

   Místní (městská) část Zlatkov

   V místní části je navržena výstavba nové oddílné kanalizace, odvádějící splaškové odpadní vody, které budou čerpány kanalizačním výtlakem na ČOV Rožná.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rožná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Josefov - - -
  Rožná - 2 000,0 2 000,0
  Zlatkov - 13 000,0 13 000,0
  Obec Rožná celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.