Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Stáj - CZ063.3707.6105.216 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Stáj

  Číslo obce PRVKUK 216
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.216
  Kód obce 587915
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0216.01 Stáj 15344 153443
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stáj se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí neprotéká žádný vodní tok. Rozsah zástavby je 592 – 614 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stáj trvale bydlící 184 184 184 169 163 156 149
   přechodně bydlící 15 15 15 6 10 10 15
   celkem 199 199 199 175 173 166 164
   Obec Stáj celkem trvale bydlící 184 184 184 169 163 156 149
   přechodně bydlící 15 15 15 6 10 10 15
   celkem 199 199 199 175 173 166 164
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Stáj 178 175 173 171 169 171 170 170 169 168 173 173 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stáj - 143 157 175 172 166 164
   Obec Stáj celkem - 143 157 175 172 166 164
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stáj má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod byl vybudován v roce 2003. Zdrojem pitné vody jsou studny ze kterých je voda přivedena do VDJ Stáj 25 m3. Z VDJ je obec zásobena vodou gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově je uvažováno s rekonstrukcí VDJ a realizací úpravny vody. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Stáj realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stáj - - - - - - 164
   Obec Stáj celkem - - - - - - 164
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 1149 m.
   V obci je čistírna odpadních vod (biologický rybník).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci bude intenzifikována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Stáj
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Stáj realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Stáj 1 300,0 5 000,0 6 300,0
  Obec Stáj celkem 1 300,0 5 000,0 6 300,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.