Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Smrčná - CZ063.3707.6105.215 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Smrčná

  Číslo obce PRVKUK 215
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.215
  Kód obce 550299
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0215.01 Smrčná 15119 151190
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Smrčná se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Zlatý potok a Smrčenský potok. Rozsah zástavby je 576 – 595 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Smrčná trvale bydlící 296 295 295 347 356 364 371
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 296 295 295 347 356 364 371
   Obec Smrčná celkem trvale bydlící 296 295 295 347 356 364 371
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 296 295 295 347 356 364 371
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Smrčná 329 347 356 357 366 371 373 379 388 414 433 433 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Smrčná 280 280 280 347 356 364 371
   Obec Smrčná celkem 280 280 280 347 356 364 371
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Smrčná má vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni vodou ze dvou samostatných vodovodů. Zdrojem pro první vodovod je jímací území se studnou o vydatnosti 0,85 l/s. Pro odradonování vody je u studny instalována aerační věž. Voda je z jímacího území do vodovodní sítě obce dopravována gravitačně. Další část obce je zásobena ze studny o vydatnosti 0,2 l/s. Ze studny je voda gravitačně přivedena do vodovodní sítě v obci.
   Osada Vranov má vybudovaný vodovod. Zdrojem pitné vody je akumulační studna o vydatnosti 1,0 l/s. Obyvatelé jsou vodou zásobeni gravitačně.
   Osada Vilémovské chaloupky je vodou zásobena gravitačně z akumulační studny. Vydatnost zdroje není známa. Dle KHS Vysočina neodpovídá kvalita vody vyhlášce 252/2004 Sb. v ukazateli dusičnany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Protože pro zásobení obce Smrčná není vybudována akumulace, doporučujeme vybudovat VDJ Smrčná u zdroje 0,85 l/s. Dále navrhujeme dořešení úpravy vody ve zdrojích.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Smrčná realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Smrčná - - - - - - -
   Obec Smrčná celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Smrčná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Smrčná realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Smrčná - - -
  Obec Smrčná celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.