Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rybné - CZ063.3707.6105.214 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rybné

  Číslo obce PRVKUK 214
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.214
  Kód obce 587826
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0214.01 Rybné 14388 143880
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rybné se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Rybenský potok. Rozsah zástavby je 552 – 574 m n.m.

   Obec Rybné se nachází v ochranném pásmu (2. vnější) vodárenského zdroje.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rybné trvale bydlící 97 97 97 122 127 131 135
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 97 97 97 122 127 131 135
   Obec Rybné celkem trvale bydlící 97 97 97 122 127 131 135
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 97 97 97 122 127 131 135
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rybné 106 121 123 122 129 125 123 126 125 120 120 120 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rybné 97 97 97 122 127 131 135
   Obec Rybné celkem 97 97 97 122 127 131 135
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rybné (552 – 574 m n.m.) je součástí skupinového vodovodu Jamné – Rybné. Vodovod byl uveden do provozu r. 1990. Zdrojem pitné vody pro veřejný vodovod Jamné – Rybné jsou 3 vrty v povodí Jamenského potoka (s vydatností 2,2 l/s) a studna v lokalitě Lipina (vydatnost 0,3 l/s). Voda z vrtů je čerpána do přečerpávací stanice s akumulací 50 m3, a odtud je dále čerpána do VDJ Jamné 2 x 100 m3. Voda je upravována v úpravně vody u VDJ. Technologickou část úpravny vody tvoří 2 tlakové filtry a 2 prací čerpadla. Obce Jamné a Rybné jsou zásobeny gravitačně. Rozvodná síť v obci Jamné je provedena z litiny, DN 80, 100,150. V obci Rybné je síť provedena z PVC a PE.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rybné realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rybné - - - - - 131 135
   Obec Rybné celkem - - - - - 131 135
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu 1614 m. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny do levostranného přítoku Jamenského potoka.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Rybné
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rybné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rybné - 2 000,0 2 000,0
  Obec Rybné celkem - 2 000,0 2 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.