Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Růžená - CZ063.3707.6105.213 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Růžená

  Číslo obce PRVKUK 213
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.213
  Kód obce 587818
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0213.01 Růžená 14375 143758
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Růžená se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Čenkovský potok. Rozsah zástavby je 594 – 610 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Růžená trvale bydlící 293 292 292 348 350 350 355
   přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
   celkem 293 292 292 363 365 365 370
   Obec Růžená celkem trvale bydlící 293 292 292 348 350 350 355
   přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
   celkem 293 292 292 363 365 365 370
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Růžená 323 341 348 345 351 355 355 353 354 353 349 349 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Růžená 270 271 274 340 345 345 350
   Obec Růžená celkem 270 271 274 340 345 345 350
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Růžená má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod byl vybudován v letech 1999 – 2000. Zdrojem pitné vody jsou dva vrty, vrt V1 – s čerpadlem Qč=0,5 l/s, H= 60m a vrt V2 s čerpadlem Qč=1,5 l/s, H=70m. Z vrtů je voda ponornými čerpadly dopravena na úpravnu vody, kde je voda odkyselena a odradonována. Po dezinfekci je voda dopravena do VDJ Růžená 2 x  100 m3 (643/641 m n.m.). Celková délka vodovodní sítě je cca 3 200 m (materiál PE DN110/10, 90/8, 63/5,7).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Výhledově se uvažuje s modernizací prameniště, VDJ Růžená a úpravny vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Růžená realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Růžená 234 233 233 340 345 345 350
   Obec Růžená celkem 234 233 233 340 345 345 350
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 3 600 m. Splaškové vody jsou po předčištění v septicích odváděny do biologického rybníku a následně vypouštěny do Čenkovského potoka.

   V obci je vybudován biologický rybník.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově je v obci uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a ČOV

   V obci bude vybudována nová mechanicko biologická ČOV. Stávající biologický rybník bude sloužit jako terciální dočištění odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): Růžená
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Do doby vybudování nové splaškové kanalizace a ČOV se předpokládá dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Růžená realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Růžená 6 500,0 30 000,0 36 500,0
  Obec Růžená celkem 6 500,0 30 000,0 36 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.