Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rohozná - CZ063.3707.6105.212 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rohozná

  Číslo obce PRVKUK 212
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.212
  Kód obce 587796
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0212.01 Rohozná 14049 140490
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rohozná se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Rohozná. Rozsah zástavby je 546 – 565 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rohozná trvale bydlící 357 356 356 371 368 365 361
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 357 356 356 371 368 365 361
   Obec Rohozná celkem trvale bydlící 357 356 356 371 368 365 361
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 357 356 356 371 368 365 361
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rohozná 390 379 386 385 391 396 402 409 413 423 426 426 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rohozná 341 341 341 371 368 365 361
   Obec Rohozná celkem 341 341 341 371 368 365 361
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rohozná má vybudovaný veřejný vodovod. Rozvodná síť v obci je z roku 1979. Zdrojem pitné vody jsou dvě samostatná jímací území.
   1. – prameniště Sedlišťky se 3 studnami o celkové vydatnosti 0,75 l/s. Voda ze studní je svedena do odkyselovací stanice a dále do VDJ Sedlišťky 2 x 50 m3 (585,3/582,3 m n.m.). Z VDJ  Sedlišťky je voda gravitačně přiváděna do rozvodné sítě. Prameništi bylo rozšířeno o hlubinný vrt HVR1 hloubky 100 m a vydatnosti 1 l/s.
   2. – prameniště Nad Loučky se 2 studnami o vydatnosti 1,3 l/s. Ze studní je voda gravitačně svedena do odkyselovací stanice s kapacitou 1,9 l/s, ze které je čerpána do VDJ Loučky 2 x 50 m3 (595,5 m n.m.). Z VDJ Loučky je voda gravitačně přiváděna do rozvodné sítě.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově se navrhuje rekonstrukce (modernizace) čerpací stanice a obou VDJ. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rohozná realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rohozná - - - - - - 361
   Obec Rohozná celkem - - - - - - 361
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 3 374 m. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny prostřednictvím kanalizace do vodního toku Rohozná.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována ČOV. Stávající kanalizace bude ponechána pro odvádění dešťových vod.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Rohozná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rohozná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rohozná 1 000,0 22 000,0 23 000,0
  Obec Rohozná celkem 1 000,0 22 000,0 23 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.