Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rantířov - CZ063.3707.6105.211 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rantířov

  Číslo obce PRVKUK 211
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.211
  Kód obce 587788
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0211.01 Rantířov 13931 139319
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rantířov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká řeka Jihlava. Rozsah zástavby je 486 – 518 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rantířov trvale bydlící 355 354 354 474 505 534 561
   přechodně bydlící - - - 296 290 290 290
   celkem 355 354 354 770 795 824 851
   Obec Rantířov celkem trvale bydlící 355 354 354 474 505 534 561
   přechodně bydlící - - - 296 290 290 290
   celkem 355 354 354 770 795 824 851
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rantířov 469 476 473 467 460 458 444 457 461 459 467 467 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rantířov 355 354 354 542 567 597 623
   Obec Rantířov celkem 355 354 354 542 567 597 623
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rantířov má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je zásobena v rámci skupinového vodovodu Jihlava. Zdroje pitné vody je VN Hubenov, odkud je voda dopravována k úpravě na ÚV Hosov. Vodovodní řady byly vybudovány v letech 1963 - 1974. Obec je zásobena gravitačně z VDJ Rantířov 1 x 100 m3 (540,7/538,34 m n.m.), do kterého je voda přivedena z VDJ Hosov 2 x 3000 + 100 m3 (589,76/585,50 m n.m.). Část obce je zásobena zvláštním přívodním potrubím, který je napojen na přiváděcí řad do VDJ Rantířov (pod tlakem VDJ Hosov).
   V roce 2002 byl vybudován vodovodní řad pro 27 RD v délce 538 m. V období 2002 - 2013 byla v rámci I. - III. etapy realizována  výměna vodovodního  potrubí lokality Damle v celkové délce 972 m a dále byla realizována přeložka vodovodu u hřiště v délce 25 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména přívodní a rozvodné řady). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rantířov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rantířov - - - - 507 530 560
   Obec Rantířov celkem - - - - 507 530 560
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná jednotná kanalizační síť, splaškové odpadní vody jsou po předčištění v septicích nebo domovních ČOV zaústěny do levostranného přítoku řeky Jihlavy.
   V roce 2002 byl vybudován kanalizační řad pro 27 RD v délce 465 m. V roce 2009 byla provedena výměna kanalizačního řadu – spádiště z důvodu jeho zborcení vlivem prudkého tání a přívalových dešťů. Dále bylo v roce 2013 realizováno prodloužení jednotné kanalizace v délce 48,5 m.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je plánována výstavba splaškové kanalizace a ČOV pro max. 1000 EO. Stávající kanalizace bude částečně využita pro odvádění dešťových vod. V části obce bude ponechána jednotná kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části) na ČOV: Rantířov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rantířov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rantířov 2 700,0 63 300,0 66 000,0
  Obec Rantířov celkem 2 700,0 63 300,0 66 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.