Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rančířov - CZ063.3707.6105.210 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rančířov

  Číslo obce PRVKUK 210
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.210
  Kód obce 587176
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0210.01 Rančířov 13928 139289
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rančířov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká vodní tok Jihlávka. Rozsah zástavby je 520 – 540 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rančířov trvale bydlící 194 194 194 430 448 466 485
   přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
   celkem 194 194 194 435 453 471 490
   Obec Rančířov celkem trvale bydlící 194 194 194 430 448 466 485
   přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
   celkem 194 194 194 435 453 471 490
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rančířov 344 349 361 377 390 398 406 405 420 430 446 446 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rančířov 181 182 183 414 430 448 466
   Obec Rančířov celkem 181 182 183 414 430 448 466
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rančířov má vybudovaný veřejný vodovod, který byl uveden do provozu v roce 1979. Vodovod byl rekonstruován v letech 1997-1999. Obec je zásobena v rámci skupinového vodovodu Jihlava gravitačně z VDJ Rančířov 1 x 100 m3 (580,80/577,42 m n.m.). Voda je do VDJ přiváděna řadem z VDJ Vysoká 2 x 250 m3 (646,3/643,16 m n.m.). Zdrojem pitné vody je VN Hubenov, odkud je voda dopravována na ÚV Hosov.
   V období let 2002-2014 byla provedena přeložka vodovodu v délce 159 m, realizována stavba RD Rančířov – komunikace a IS - 1. etapa – vodovod v délce 448 m, byly vybudovány vodovodní řady pro soubor RD v délce 171 m a dále vodovodní řady pro RD lokalitu F a B v délce 190 m. Byl prodloužen vodovodní řad v celkové délce 252 m.
   V roce 2004 byly pro obytný soubor RD V Zátiší vybudovány vodovodní řady v celkové délce 404 m, v r. 2005 vodoměrná šachta na veřejném vodovodu pro obytný soubor RD V Zátiší. Tento vodovod není majetkem obce, zůstává ve vlastnictví soukromého investora.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě, zejména přiváděcích a rozvodných řadů, včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Výhledově je uvažováno s vybudováním náhradního podzemního vodního zdroje pro obec.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rančířov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rančířov - - - - - 448 466
   Obec Rančířov celkem - - - - - 448 466
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou komplexní veřejnou kanalizační síť, pouze částečně, a to pro novou zástavbu rodinných domků, která byla vybudována v obci v letech 2010 a 2013 (lokalita F a B) v délce 316 m. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo předčišťovány v DČOV.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

   V roce 2004 byla pro obytný soubor RD V Zátiší vybudována splašková kanalizace v  délce 469 m, uvedena do provozu ČOV typu BC BIOTEL 120. Tato kanalizace a ČOV není majetkem obce, zůstává ve vlastnictví soukromého investora.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou čerpány na ČOV Jihlava.

   Pokud nebude zajištěna výstavba splaškové kanalizace a její napojení na ČOV Jihlava budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rančířov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rančířov 700,0 17 000,0 17 700,0
  Obec Rančířov celkem 700,0 17 000,0 17 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.