Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Puklice - CZ063.3707.6105.209 - stav 23. 9. 2019

 1. Obec

  Puklice

  Číslo obce PRVKUK 209
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.209
  Kód obce 587745
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0209.01 Puklice 13676 136760
  CZ063.3707.6105.0209.02 Petrovice 13675 136751
  CZ063.3707.6105.0209.03 Studénky 13677 136778
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Puklice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obec leží 8 km jihovýchodně od Jihlavy, patří k ní tři místní části - Puklice, Petrovice a Studénky.
   Obcí protékají Puklický a místní bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je 520 – 556 m n.m. Místní část Studénky je od Puklic vzdálena cca 1 km. Rozsah zástavby je 560 – 586 m n.m.
   Místní část Petrovice je ve vzdálenosti asi 2 km severně od místní části Puklice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrovice trvale bydlící 6 6 6 5 5 4 3
   přechodně bydlící 9 9 9 5 5 5 5
   celkem 15 15 15 10 10 9 8
   Puklice trvale bydlící 575 574 574 629 640 650 658
   přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
   celkem 575 574 574 649 660 670 678
   Studénky trvale bydlící 151 151 151 156 156 156 156
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5 5
   celkem 156 156 156 161 161 161 161
   Obec Puklice celkem trvale bydlící 732 731 731 790 801 810 817
   přechodně bydlící 14 14 14 30 30 30 30
   celkem 746 745 745 820 831 840 847
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Puklice 777 771 768 772 784 785 817 826 841 845 842 842 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrovice - - - - - - -
   Puklice 575 574 574 639 650 660 668
   Studénky 149 149 149 161 161 161 161
   Obec Puklice celkem 724 723 723 800 811 821 829
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Petrovice

   V místní části Petrovice není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Puklice

   V místní části Puklice je vybudovaný veřejný vodovod, který je společný s vodovodem místní části Studénky. Zdrojem pitné vody jsou 2 vrty a 2 studny (sloužící jako záložní zdroj). Voda z vrtů je čerpána samostatnými výtlaky do soutokové armaturní šachty a dále společným výtlakem do VDJ Studénky s ÚV Studénky 2 x 37,5 m3 (611,02/608,45 m n.m.). Spotřebiště Puklice - Studénky je rozděleno na dvě tlaková pásma. Horní tlakové pásmo je pod tlakem VDJ Studénky a zahrnuje rozvodnou síť v místní části Studénky a část rozvodné sítě v Puklicích. Ze sítě horního tlakového pásma je rovněž plněn VDJ Puklice 1 x 100 m3 (576,57/572,39 m n.m.). Dolní tlakové pásmo je pod tlakem VDJ Puklice a zahrnuje převážnou část rozvodné vodovodní sítě v místní části Puklice.  Stavba „Vodovod Studénky – napojení na veřejný vodovod Puklice" byla realizována v roce 2007. Dále bylo v období 2002 - 2014 v rámci další výstavby sítí pro nové RD a v rámci prodloužení vodovodu vybudováno celkem 546 m vodovodních řadů.

    

   Místní (městská) část Studénky

   V místní části Studénky je vybudovaný veřejný vodovod, který je společný s vodovodem místní části Puklice. Zdrojem pitné vody jsou 2 vrty a 2 studny (sloužící jako záložní zdroj). Voda z vrtů je čerpána samostatnými výtlaky do soutokové armaturní šachty a dále společným výtlakem do VDJ Studénky s ÚV Studénky. Spotřebiště Puklice - Studénky je rozděleno na dvě tlaková pásma. Horní tlakové pásmo je pod tlakem VDJ Studénky a zahrnuje rozvodnou síť v místní části Studénky a část rozvodné sítě v Puklicích. Ze sítě horního tlakového pásma je rovněž plněn VDJ Puklice. Dolní tlakové pásmo je pod tlakem VDJ Puklice a zahrnuje převážnou část rozvodné vodovodní sítě v místní části Puklice.  Stavba „Vodovod Studénky – napojení na veřejný vodovod Puklice" byla realizována v roce 2007.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Petrovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Puklice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Studénky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Puklice se s novými vodními zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Puklice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Petrovice - - - - - - -
   Puklice - - - 520 560 570 600
   Studénky - - - 161 161 161 161
   Obec Puklice celkem - - - 681 721 731 761
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Petrovice

   Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích, případně v domovních ČOV.

    

   Místní (městská) část Puklice

   V roce 2015 byla realizována výstavba splaškové kanalizace a ČOV Puklice.

    

   V místní části byla vybudována ČOV pro 1000 EO

   V současnosti napojené obce (místní části): Puklice, Studénky

   Nově napojené obce (místní část): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Petrovice

    

   Místní (městská) část Studénky

   V roce 2015 byla realizována výstavba nové splaškové kanalizace v místní části Studénky. Splaškové vody jsou čerpány na ČOV Puklice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Petrovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská část) Puklice

   Výhledově je se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud nebude vybudována.

    

   V místní části byyla roce 2015 realizována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Puklice, Studénky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Petrovice

    

   Místní (městská část) Studénky

   Výhledově je se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud nebude vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Puklice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Petrovice - - -
  Puklice - 78 700,0 78 700,0
  Studénky - 22 000,0 22 000,0
  Obec Puklice celkem - 100 700,0 100 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  23. 9. 2019 197/2019 administrativní opatření Puklice - ČOV pro 1000 EO
  9. 10. 2015 195/2015 administrativní opatření Puklice - splašková kanalizace Puklice v celkové délce 3826,75 m
  9. 10. 2015 196/2015 administrativní opatření Studénky - splašková kanalizace Studénky v celkové délce 5205,4 m