Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Polná - CZ063.3707.6105.208 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Polná

  Číslo obce PRVKUK 208
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.208
  Kód obce 587711
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0208.01 Polná 41236 412368
  CZ063.3707.6105.0208.02 Hrbov 04795 47953
  CZ063.3707.6105.0208.03 Janovice 05706 57061
  CZ063.3707.6105.0208.04 Nové Dvory 06275 62758
  CZ063.3707.6105.0208.05 Skrýšov 05707 57070
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Polná se nachází v Kraji Vysočina v okresu Jihlava cca 15 km severovýchodně od města Jihlava. Město má 5 městských částí Hrbov, Janovice, Nové Dvory, Polná a Skrýšov.
   Městem protéká vodní tok Šlapanka a Ochozský potok. Rozsah zástavby ve městě Polná je 470 – 514 m n.m.
   Městskou částí Skrýšov protéká Skrýšovský potok. Rozsah zástavby ve Skrýšově je 530 – 548 m n.m.
   Městská část Hrbov je vzdálená asi 2 km od města Polná. Hrbovem protéká bezejmenný vodní tok, přítok Skrýšovského potoka. Rozsah zástavby je 500 – 530 m n.m.
   Městská část Nové Dvory je vzdálená od Polné asi 1 km. Rozsah zástavby je 486 – 506 m n.m. Městskou částí protéká místní bezejmenný vodní tok.
   Městská část Janovice je od Polné vzdálena asi 3 km. Janovicemi protéká Skrýšovský potok, rozsah zástavby je 552 – 576 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hrbov trvale bydlící 242 242 241 270 280 285 290
   přechodně bydlící 0 0 0 10 10 10 10
   celkem 242 242 241 280 290 295 300
   Janovice trvale bydlící 184 184 184 170 170 170 170
   přechodně bydlící 0 0 0 10 10 10 10
   celkem 184 184 184 180 180 180 180
   Nové Dvory trvale bydlící 147 147 147 150 152 154 156
   přechodně bydlící 0 0 0 10 10 10 10
   celkem 147 147 147 160 162 164 166
   Polná trvale bydlící 4 275 4 266 4 265 4 470 4 515 4 560 4 605
   přechodně bydlící 0 0 0 100 100 100 100
   celkem 4 275 4 266 4 265 4 570 4 615 4 660 4 705
   Skrýšov trvale bydlící 21 21 21 30 31 32 33
   přechodně bydlící 0 0 0 10 10 10 10
   celkem 21 21 21 40 41 42 43
   Obec Polná celkem trvale bydlící 4 869 4 860 4 858 5 090 5 148 5 201 5 254
   přechodně bydlící 0 0 0 140 140 140 140
   celkem 4 869 4 860 4 858 5 230 5 288 5 341 5 394
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Polná 5246 5150 5142 5140 5116 5116 5091 5134 5149 5141 5150 5150 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hrbov 0 0 0 0 0 0 300
   Janovice 0 0 0 170 170 170 180
   Nové Dvory 0 0 0 0 0 164 166
   Polná 4 179 4 193 4 225 4 460 4 525 4 570 4 650
   Skrýšov 0 0 0 0 0 0 43
   Obec Polná celkem 4 179 4 193 4 225 4 630 4 695 4 904 5 339
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hrbov

   Městská část Hrbov nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní. Město Polná má v městské části vybudován pouze vodní zdroj (vrty – 3ks), který využívá pouze společnost SENECO, s.r.o.

    

   Místní (městská) část Janovice

   Městská část Janovice ze zásobena pitnou vodou z 11 studní, které jsou svedeny do sběrné jímky. Z ní je přívodním řadem svedena voda do akumulace – ocelové nádrže o objemu 32 m3. Z akumulace odtéká voda gravitačně do objektu odkyselovací stanice. Upravená voda je akumulována ve VDJ Janovice 1 x 25 m3, odtud je dále gravitačně vedena do spotřebiště. Délka rozvodných vodovodních řadů je cca 6459 m.

    

   Místní (městská) část Nové Dvory

   Městská část Nové Dvory nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní. V městské části je pouze vodovod pro zemědělské družstvo se zdrojem vody o vydatnosti 0,7 l/s.

    

   Místní (městská) část Polná

   Městská část Polná má vybudovaný veřejný vodovod. Pitná voda je dodávána ze skupinového vodovodu Jihlava přivaděčem PVC DN 220 z VDJ Lesnov 2 x 400 m3 (557,78/553,01 m n.m.) do VDJ Polná – Nový 2 x 900 m3 (526,15/520,60 m n.m.), odkud je voda vedena gravitačně do spotřebiště městské části Polná a obce Dobronín. Vodní zdroj Jamenský potok včetně ÚV Polná slouží jako záložní zdroj.

   V období 2002 - 2010 byly realizovány vodovodní řady v ulici Husovo náměstí, prodloužení vodovodu pro průmyslovou zónu, pro DPS Polná. Byly realizovány vodovodní řady pro obytnou zónu Pod Horou, obytný soubor Palackého – sever – I. a II. etapa (včetně automatické tlakové stanice), Nad Háječkem, obytný soubor  Pod Vodárnou a Alej Svobody. Byly rekonstruovány vodovodní řady Karlovo náměstí. V roce 2014 je realizována rekonstrukce a rozšíření vodovodu v ulicích Resslova a Na Pěšince v celkové délce 771 m. Celková délka rozvodné vodovodní sítě je cca 23 556 m.

    

   Místní (městská) část Skrýšov

   Městská část Skrýšov nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni vodou ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hrbov

   Je uvažováno s napojením městské části Hrbov na konec rozvodné sítě městské části Polná a vybudováním rozvodných řadů. Tlakové poměry v síti budou upraveny v AT stanici.

    

   Místní (městská) část Janovice

   Je uvažováno s rozšířením vodního zdroje, rekonstrukcí odkyselovací stanice (příp. doplnění technologie) a rekonstrukcí VDJ, příp. napojením městské části Janovice na skupinový vodovod městské části Polná.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Nové Dvory

   Je uvažováno s napojením městské části Nové Dvory na VDJ Polná – Nový 2 x 900 m3 (526,15/520,60 m n.m.) a vybudováním rozvodných řadů.

    

   Místní (městská) část Polná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě (příváděcícch a rozvodných řadů) se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Je uvažováno s vyhledáním nového doplňkového zdroje (vrtů) a vybudováním přívodního řadu k úpravně vody, dále s vybudováním 2. tlakového pásma včetně VDJ.

   Předpokládá se rekonstrukce úpravny vody Polná.

    

   Místní (městská) část Skrýšov

   Je uvažováno s napojením městské části Skrýšov na skupinový vodovod Polná společně s obcí Záborná a vybudováním rozvodných řadů. Tlak ve vodovodní síti bude upraven v AT stanici, která bude situována před obcí Záborná.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V městské části Polná uvažováno s vybudováním nového doplňkového podzemního zdroje pitné vody.
   V městských částech Hrbov, Janovice, Nové Dvory a Skrýšov se uvažuje s napojením na vodovod Polná.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Polná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Hrbov 0 0 0 0 0 0 300
   Janovice 0 0 0 0 0 0 180
   Nové Dvory 0 0 0 0 0 164 166
   Polná 3 868 4 108 4 107 4 380 4 435 4 490 5 650
   Skrýšov 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Polná celkem 3 868 4 108 4 107 4 380 4 435 4 654 6 296
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Hrbov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V této městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Janovice

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V této městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Nové Dvory

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V této městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Polná

   Městská část Polná má vybudovanou jednotnou a částečně splaškovou kanalizační síť, která je zakončena ČOV.

   V ulici U Pekla byla v roce 2006 realizována splašková kanalizace v celkové délce 571 m. V roce 2007 v lokalitě Nad Háječkem bylo realizováno prodloužení prodloužení veřejné kanalizace v délce 120 m. Dále v lokalitě rodinných domů Palackého sever - II. etapa bylo provedeno prodloužení veřejné kanalizace v celkové délce 485 m. Pro průmyslovou zónu byla vybudována splašková kanalizace v celkové délce 1047 m. V roce 2008  pro lokalitu rodinných domů Palackého sever – I. etapa bylo realizována prodloužení veřejné kanalizace v celkové délce 223 m. V roce 2009 byla na Karlově náměstí realizována rekonstrukce splaškové kanalizace v celkové délce 621 m. V roce 2010 pro obytný soubor šesti rodinných domů Pod Vodárnou byla realizována splašková kanalizace v délce 36 m. Celková délka kanalizační sítě je cca 25 km.

    

   ČOV Polná je mechanicko-biologická s oběhovou aktivací, s řízenou nitrifikací a denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. ČOV byla uvedena do provozu v r. 1998 a je projektována pro 5 089 EO.

   V současné době napojené obce (místní části): Polná

    

   Místní (městská) část Skrýšov

   Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V této městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Hrbov

   V této městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou čerpány na ČOV Polná.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení čistírnu odpadních vod Polná, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Janovice

   V této městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou čerpány do kanalizace v obci Záborná a odtud na ČOV Polná.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení čistírnu odpadních vod Polná, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nové Dvory

   V této městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou čerpány na místní ČOV.

    

   V městské části bude vybudována nová ČOV.

   V současné době napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Nové Dvory

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Polná

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V případě připojení nových obcí je nutná intenzifikace technologie ČOV na kapacitu cca 5500 EO.

    

   Ve městě je vybudována ČOV.

   V současné době napojené obce (místní části): Polná

   Nově napojené obce (městské části): Hrbov, Janovice, Dobroutov, Záborná

   Návrhový svoz z obcí (městských) částí): Skrýšov

    

   Místní (městská) část Skrýšov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel v městské části Skrýšov budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Polná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Hrbov 8 000,0 15 000,0 23 000,0
  Janovice 2 000,0 15 000,0 17 000,0
  Nové Dvory 7 000,0 20 000,0 27 000,0
  Polná 65 300,0 8 300,0 73 600,0
  Skrýšov 2 500,0 - 2 500,0
  Obec Polná celkem 84 800,0 58 300,0 143 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.