Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Plandry - CZ063.3707.6105.207 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Plandry

  Číslo obce PRVKUK 207
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.207
  Kód obce 587702
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0207.01 Plandry 12140 121401
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Plandry se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok, který se následně vlévá do vodního toku Jihlava. Rozsah zástavby je 500 – 524 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Plandry trvale bydlící 160 160 160 198 210 222 232
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 170 170 170 208 220 232 242
   Obec Plandry celkem trvale bydlící 160 160 160 198 210 222 232
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 170 170 170 208 220 232 242
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Plandry 194 189 192 193 203 199 205 206 210 208 202 202 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Plandry 160 160 160 198 210 222 232
   Obec Plandry celkem 160 160 160 198 210 222 232
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Plandry (500 – 524 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Původní vodovod byl uveden do provozu roku 1935, roku 1969 byl zrekonstruován. Zdrojem pitné vody je studna situovaná na SZ okraji obce. Roku 1987 byla studna zrekonstruována a postupně doplněna dvěmi kopanými sondami, které byly vystrojeny betonovými skružemi a propojeny ocelovým potrubím. Celková vydatnost zdroje je 0,7 – 0,8 l/s. Pro krytí špičkových potřeb vody byla vybudována akumulační nádrž o objemu 35,5 m3. Akumulační nádrž sestává ze 2 kruhových nádrží hloubky 2,5 m. Ze studní voda gravitačně přitéká do akumulační nádrže, odkud je výtlakem dopravována na odradonovací zařízení. Z úpravny vody je voda přes tlakovou nádobu distribuována do sítě v obci tlak cca 0,6 Mpa.

   V roce 2010 bylo realizováno rozšíření vodovodní sítě, v rámci které bylo provedeno vystrojení studny, výtlačný řad  do VDJ a přepojení rozvodné sítě v celkové délce 222 m; VDJ 2 x 35 m3 s úpravnou vody, včetně odpadu z VDJ se sedimentační jímkou.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Plandry se neuvažuje s novým vodním zdrojem vody.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Plandry realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Plandry - - - - - - 232
   Obec Plandry celkem - - - - - - 232
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 1 106 m. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou zaústěny do pravostranného přítoku vodního toku Jihlava.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhuje se výstavba ČOV, na kterou bude zaústěna kanalizace z obce Plandry.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Plandry
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Plandry realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Plandry - 13 000,0 13 000,0
  Obec Plandry celkem - 13 000,0 13 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.