Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rozsochy - CZ063.3714.6101.027 - stav 1. 1. 2021

 1. Obec

  Rozsochy

  Číslo obce PRVKUK 27
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.027
  Kód obce 596647
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0027.01 Rozsochy 14243 142433
  CZ063.3714.6101.0027.02 Albrechtice 14240 142409
  CZ063.3714.6101.0027.03 Blažejovice 14241 142417
  CZ063.3714.6101.0027.04 Kundratice 14242 142425
  CZ063.3714.6101.0027.05 Vojetín 14244 142441
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rozsochy se nachází západně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 5 km. Obec se skládá ze pěti místních částí - Albrechtic, Blažejovic, Kundratic, Rozsochů a Vojetína. Obcí protéká vodní tok Nedvědička. Rozsah zástavby je v rozmezí 508 - 555 m n. m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Albrechtice trvale bydlící 96 96 96 77 71 65 58
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 116 116 116 97 91 85 78
   Blažejovice trvale bydlící 46 46 46 53 56 58 60
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 66 66 66 73 76 78 80
   Kundratice trvale bydlící 96 96 96 94 92 89 86
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 116 116 116 114 112 109 106
   Rozsochy trvale bydlící 437 436 436 442 435 428 420
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 457 456 456 462 455 448 440
   Vojetín trvale bydlící 23 23 23 24 24 24 23
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 43 43 43 44 44 44 43
   Obec Rozsochy celkem trvale bydlící 698 697 697 690 678 664 647
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 798 797 797 790 778 764 747
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rozsochy 704 699 692 694 706 706 719 717 711 708 702 702 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Albrechtice 96 96 96 70 65 60 50
   Blažejovice 44 44 44 53 56 58 60
   Kundratice 96 96 96 94 92 89 86
   Rozsochy 390 394 403 442 435 428 420
   Vojetín 0 0 0 0 0 0 23
   Obec Rozsochy celkem 626 630 639 659 648 635 639
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Albrechtice

   Místní část Albrechtice (520 - 545 m n.m.) má vodovod z r. 1959. Zdrojem je studna hl. 9 m, vydatnost 1,7 l/s. Voda teče gravitačně do místní části.

    

   Místní (městská) část Blažejovice

   Místní část Blažejovice je zásobena gravitačně z VDJ Rozsochy 250 m3 (575/571 m n.m.). VDJ je napojen na přivaděč ÚV Vír – Bystřice nad Pernštejnem – Olší.

    

   Místní (městská) část Kundratice

   Místní část Kundratice (550 m n.m.) má veřejný vodovod od r. 1993. Obec je samospádem zásobena z VDJ Kundratice 100 m3 (608/604,3 m n.m.), který je napojen na přivaděč ÚV Vír – Žďár nad Sázavou.

    

   Místní (městská) část Rozsochy

   Místní část Rozsochy je zásobena gravitačně z VDJ Rozsochy 250 m3 (575/571 m n.m.). VDJ je napojen na přivaděč ÚV Vír – Bystřice nap Pernštejnem – Olší.

   V roce 2004 byla realizována rekonstrukce vodovodu k nádraží v celkové délce 1156 m.

    

   Místní (městská) část Vojetín

   Obyvatelé místní části jsou zásobeni ze soukromých studní, kvalita vody v nich je dobrá.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Albrechtice

   V případě zhoršení kvality vody ve zdroji bude obec připojena na vodovodní síť místní části Rozsochy.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Blažejovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kundratice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rozsochy

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vojetín

   Předpokládá se napojení na vodovodní síť místní části Rozsochy.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V místní části Albrechtice a Vojetín se uvažuje s napojením na ÚV Vír přes místní část Rozsochy.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rozsochy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Albrechtice 0 0 0 0 0 65 58
   Blažejovice 0 0 0 0 0 58 60
   Kundratice 0 0 0 0 0 89 86
   Rozsochy 370 370 370 442 435 428 420
   Vojetín 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Rozsochy celkem 370 370 370 442 435 640 624
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Albrechtice

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku Nedvědička. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokových jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Blažejovice

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku Nedvědička. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Kundratice

   Místní část má vybudovanou veřejnou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích jednotnou kanalizací nebo přímo do místního vodního toku a dále do Nedvědičky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Rozsochy

   V místní části byla vybudována jednotná kanalizační síť, jejíž celková délka činí cca 3944 m a je z betonu profilů DN 300 až DN 600 mm. Celá kanalizační síť je svedena na stávající ČOV v obci.

    

   V obci je vybudována funkční mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 1100 EO.

   ČOV se skládá z následujících technologických celků:

   - dešťový oddělovač

   - vertikální lapák písku LPV 80

   - jemné ručně stírané česle

   - aktivační nádrž - oxidační příkop OP 260

   - čtvercová vertikální dosazovací nádrž

   - uskladňovací nádrž kalu

   Vzhledem k technickému stavu zařízení je nutná intenzifikace ČOV.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Rozsochy

    

   Místní (městská) část Vojetín

   Místní část nemá veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku, rybníka nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Albrechtice

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě, odvádějící pouze splaškové odpadní vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Rozsochy.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Rozsochy, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Blažejovice

   Navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizaci a kanalizační sběrač, který bude odvádět splaškové vody na ČOV Rozsochy.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Rozsochy, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kundratice

   Navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizaci a kanalizační sběrač, který bude odvádět splaškové vody na ČOV Rozsochy. Stavající jednotná kanalizace bude plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Rozsochy, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Rozsochy

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována, a výstavba oddílné splaškové kanalizace v lokalitách, kde je to technicky možné.

   Stávající ČOV bude intenzifikována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Rozsochy

   Nově napojené obce (místní části): Albrechtice, Blažejovice, Kundratice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Vojetín

    

   Místní (městská) část Vojetín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rozsochy realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Albrechtice 2 000,0 8 000,0 10 000,0
  Blažejovice - 5 000,0 5 000,0
  Kundratice 6 003,0 12 000,0 18 003,0
  Rozsochy 14 668,0 14 995,0 29 663,0
  Vojetín 2 000,0 - 2 000,0
  Obec Rozsochy celkem 24 671,0 39 995,0 64 666,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  1. 1. 2021 2021 administrativní opatření Oprava evidenčních údajů v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod podle skutečnosti.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.