Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bohuňov - CZ063.3714.6101.002 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bohuňov

  Číslo obce PRVKUK 2
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.002
  Kód obce 595306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0002.01 Bohuňov 00640 6408
  CZ063.3714.6101.0002.02 Janovičky 00641 6416
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bohuňov se nachází východně od města Nového Města na Moravě, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Bohuňova a Janoviček. Obcí protéká Bohunínský potok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 614 - 632 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohuňov trvale bydlící 190 190 190 220 225 230 232
   přechodně bydlící 18 18 18 35 35 35 35
   celkem 208 208 208 255 260 265 267
   Janovičky trvale bydlící 55 55 55 50 47 45 45
   přechodně bydlící 8 8 8 17 15 15 15
   celkem 63 63 63 67 62 60 60
   Obec Bohuňov celkem trvale bydlící 245 245 245 270 272 275 277
   přechodně bydlící 26 26 26 52 50 50 50
   celkem 271 271 271 322 322 325 327
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bohuňov 235 253 253 262 266 268 266 260 257 258 266 266 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohuňov 190 190 190 220 225 230 232
   Janovičky 63 63 62 50 47 45 45
   Obec Bohuňov celkem 253 253 252 270 272 275 277
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bohuňov

   Vodovod místní části Bohuňov (614 – 632 m n.m.) je napojen na přivaděč Vír – Žďár nad Sázavou.

    

   Místní (městská) část Janovičky

   V roce 2005 byla v místní části realizována výstavba vodovodních řadů s napojením na přivaděč Vír - Žďár nad Sázavou v celkové délce 1310 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní(městská) část Bohuňov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní(městská) část Janovičky

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Bohuňov se s novými zdroji neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bohuňov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohuňov - - - - - 200 200
   Janovičky - - - - - 40 40
   Obec Bohuňov celkem - - - - - 240 240
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bohuňov

   Místní část nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny po předčištění v biologických septicích příp. bez jakéhokoliv předčištění přímo do místního vodního toku, který je jedním z přítoků vodního toku Bystřice. Část rodinných domků má bezodtoké jímky.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Janovičky

   Místní část Janovičky nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Domanínského potoka, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bohuňov

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny na nově vybudovanou ČOV Bohuňov.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Bohuňov, Janovičky

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Janovičky

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny čerpáním na ČOV Bohuňov.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod Bohuňov, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bohuňov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bohuňov - 9 000,0 9 000,0
  Janovičky - 6 500,0 6 500,0
  Obec Bohuňov celkem - 15 500,0 15 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.