Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pavlov - CZ063.3707.6105.206 - stav 13. 9. 2016

 1. Obec

  Pavlov

  Číslo obce PRVKUK 206
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.206
  Kód obce 587681
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0206.01 Pavlov 11841 118419
  CZ063.3707.6105.0206.02 Bezděkov 11840 118401
  CZ063.3707.6105.0206.03 Stajiště 11842 118427
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pavlov se nachází v JZ části Kraje Vysočina, okres Jihlava. Obec má 3 místní části Pavlov, Bezděkov a Stajiště. Pod místní částí Pavlov protéká Pavlovský potok. Rozsah zástavby je 650 – 666 m n.m. Místní částí Stajiště protéká bezejmenný vodní tok, který se vlévá do vodního Moravské Dyje. Rozsah zástavby ve Stajišti je 608 – 645 m n.m. a v Bezděkově 610 – 654 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov trvale bydlící 39 39 39 34 30 27 24
   přechodně bydlící - - - 8 10 15 15
   celkem 39 39 39 42 40 42 39
   Pavlov trvale bydlící 347 346 346 370 375 370 360
   přechodně bydlící 39 39 39 31 32 30 29
   celkem 386 385 385 401 407 400 389
   Stajiště trvale bydlící 33 33 33 27 24 21 18
   přechodně bydlící - - - 28 27 26 25
   celkem 33 33 33 55 51 47 43
   Obec Pavlov celkem trvale bydlící 419 418 418 431 429 418 402
   přechodně bydlící 39 39 39 67 69 71 69
   celkem 458 457 457 498 498 489 471
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pavlov 413 415 426 427 420 438 439 435 436 431 419 419 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov - - - - - 27 24
   Pavlov 294 304 323 325 330 328 325
   Stajiště - - - - - 21 18
   Obec Pavlov celkem 294 304 323 325 330 376 367
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Místní část Bezděkov nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Pavlov

   Místní část Pavlov má vybudovaný veřejný vodovod. Vodovod byl uveden do provozu roku 1994. Zdrojem pitné vody je vrt o hloubce H = 60 m a vydatnosti 1,6 l/s. Z vrtu je voda čerpána ponorným čerpadlem do VDJ Pavlov 150 m3. V manipulační komoře VDJ je umístěna úprava vody (odradonování). Z VDJ je obec zásobena gravitačně.

   V roce 2014 byla realizována stavba vodovodního řadu pro soubor 4 RD v délce 175,90 m

    

   Místní (městská) část Stajiště

   Místní část Stajiště nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Pro místní část byl již dříve proveden hydrogeologický průzkum, v rámci kterého byl vybudován nový vrt. Voda z vrtu však vyžaduje úpravu, aby splnila ukazatele pro pitnou vodu (Ra, pH, Fe a Mn). Předpokládá se vystrojení vrtů, vybudování výtlačného potrubí z vrtu do VDJ, výstavba společného VDJ s úpravnou vody a rozvodné řady po obci.

    

   Místní (městská) část Pavlov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Stajiště

   Pro místní část byl již dříve proveden hydrogeologický průzkum, v rámci kterého byl vybudován nový vrt. Voda z vrtu však vyžaduje úpravu, aby splnila ukazatele pro pitnou vodu (Ra, pH, Fe a Mn). Předpokládá se vystrojení vrtů, vybudování výtlačného potrubí z vrtu do VDJ, výstavba společného VDJ s úpravnou vody a rozvodné řady po obci.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro místní část Pavlov se s novými zdroji se neuvažuje. V místních částech Bezděkov i Stajiště se uvažuje s využiítím nových místních podzemních zdrojů - vrtů.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pavlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bezděkov - - - - - - -
   Pavlov - - - - - 350 325
   Stajiště - - - - - - -
   Obec Pavlov celkem - - - - - 350 325
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 985 m. Splaškové odpadní  vody jsou po předčištění v septicích  zaústěny do stávající kanalizace s vyústěním do vodního toku Moravská Dyje.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Pavlov

   Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 2 370 m. Splaškové odpadní vody jsou po předčištění v septicích zaústěny do Pavlovského potoku.

   V roce 2014 byla realizována stavba jednotné kanalizace pro 2 soubory (5 RD a 4 RD) v celkové délce cca 108 m.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Stajiště

   Místní část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 655 m. Splaškové odpadní  vody jsou po předčištění v septicích zaústěny do stávající kanalizace s vyústěním do levostranného bezejmenného přítoku vodního toku Moravská Dyje.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bezděkov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Pavlov

   V místní části je uvažováno s vybudováním nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splašková kanalizace bude napojena na novou obecní ČOV.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Pavlov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Bezděkov, Stajiště

    

   Místní (městská) část Stajiště

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pavlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bezděkov 3 200,0 - 3 200,0
  Pavlov - 20 400,0 20 400,0
  Stajiště 3 200,0 - 3 200,0
  Obec Pavlov celkem 6 400,0 20 400,0 26 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  13. 9. 2016 0504/05/2016/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - nově splašková kanalizace.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.