Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Panenská Rozsíčka - CZ063.3707.6105.205 - stav 16. 9. 2019

 1. Obec

  Panenská Rozsíčka

  Číslo obce PRVKUK 205
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.205
  Kód obce 587656
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0205.01 Panenská Rozsíčka 11754 117544
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Panenská Rozsíčka se nachází v JZ části Kraje Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok, který se dále vlévá do vodního toku Moravská Dyje. Vodní tok Moravská Dyje v obci pramení. Rozsah zástavby je 598 – 626 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Panenská Rozsíčka trvale bydlící 89 89 89 152 167 182 195
   přechodně bydlící 80 80 80 80 80 80 80
   celkem 169 169 169 232 247 262 275
   Obec Panenská Rozsíčka celkem trvale bydlící 89 89 89 152 167 182 195
   přechodně bydlící 80 80 80 80 80 80 80
   celkem 169 169 169 232 247 262 275
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Panenská Rozsíčka 154 147 153 148 147 147 152 151 158 162 179 179 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Panenská Rozsíčka - 58 66 120 120 120 120
   Obec Panenská Rozsíčka celkem - 58 66 120 120 120 120
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Panenská Rozsíčka má v současné době vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je kopaná studna hloubky 17,5 m a studna hloubky 5 m s jímacím zářezem s celkovou vydatností 0,38 l/s. Mezi studnami je položeno propojovací potrubí v délce 55 m. Voda je dopravována výtlačným potrubím v délce 481 m přes dva trubní filtry do tlakových akumulačních nádrží 2 x 500 l. Po obci byly realizovány vodovodní řady v délce cca 2 458 m.

    

   V roce 2019 byla povolena realizace vrtu vrtu PR-1-18 hloubky 60 m včetně výtlaku, který je napojen do stávající tlakové akumulační nádrže na zhlaví studny KS-1..

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s realizací nového vodního zdroje, výstavbou nového VDJ včetně přívodního řadu. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s novým vodním zdrojem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Panenská Rozsíčka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Panenská Rozsíčka - - - - - 120 120
   Obec Panenská Rozsíčka celkem - - - - - 120 120
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná jednotná kanalizační síť o celkové délce cca 1 725 m. Odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do této kanalizace. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V obci je uvažováno s výstavbou čistírny odpadních vod o kapacitě cca 500 EO.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Panenská Rozsíčka
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Panenská Rozsíčka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Panenská Rozsíčka 8 000,0 5 000,0 13 000,0
  Obec Panenská Rozsíčka celkem 8 000,0 5 000,0 13 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  16. 9. 2019 190/2019 administrativní opatření Panenská Rozsíčka - vrt PR-1-18 hl. 60 m a výtlačný řad v dl. 75 m napojení na výtlak do stávající ATS do zhlaví studny KS-1
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.