Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Otín - CZ063.3707.6105.204 - stav 8. 9. 2020

 1. Obec

  Otín

  Číslo obce PRVKUK 204
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.204
  Kód obce 587648
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0204.01 Otín 11651 116513
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Otín se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pod obcí protékají Lesní a Otínský potok. Rozsah zástavby v obci je 620 – 630 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Otín trvale bydlící 85 85 85 69 63 57 51
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 85 85 85 69 63 57 51
   Obec Otín celkem trvale bydlící 85 85 85 69 63 57 51
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0 0
   celkem 85 85 85 69 63 57 51
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Otín 77 75 71 74 79 77 75 83 86 85 85 85 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Otín 85 85 85 69 63 57 51
   Obec Otín celkem 85 85 85 69 63 57 51
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Otín je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je prameniště se dvěma jímacími studněmi, hloubky 3,0 m. Vydatnost zdroje je 0,3 l/s (25 m3/den). Ze studní je voda svedena PE svodnými řady DN 63 mm délky 116+128 m do VDJ Otín. VDJ Otín s akumulací 50 m3 (563/560 m n.m.) má instalováno odradonovací zařízení na úpravu vody z r. 1993. Na odradonování je použit věžový aerační reaktor s kapacitou 4 l/s + zrychlovací čerpadlo o výkonu 70 l/min, H = 18 m. Přívodný řad do obce je gravitační z PE 63 mm o celkové délce cca 1 266 m. Rozvodná síť po obci je okruhová z PE potrubí DN 63 mm v celkové délce cca 430 m. Z VDJ Otín je obec zásobena gravitačně.

   Vzhledem k vysokým koncentracím dusičnanů a pesticidních látek ve vodě ve stávajících kopaných studní, budou tyto odstaveny. Jako nový zdroj bude využíván vrt OT-2, který byl proveden a vystrojen v r. 2017. Stávající zdroj - vrt HV-1 bude nadále využíván. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Ve VDJ Otín bude vybudována nová manipulační komora, ve které bude zřízena ATS a úpravna vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Otín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Otín 0 0 0 0 0 0 0
   Obec Otín celkem 0 0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je částečně vybudována jednotná kanalizace. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích kanalizací do Otínského potoku. Ostatní domácnosti zneškodňují odpadní vody individuálním způsobem - bezodtoké jímky.

    

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

    

    

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Otín navrženo žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Otín 920,0 - 920,0
  Obec Otín celkem 920,0 - 920,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 9. 2020 0465/05/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.