Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Opatov - CZ063.3707.6105.203 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Opatov

  Číslo obce PRVKUK 203
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.203
  Kód obce 587621
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0203.01 Opatov 11146 111465
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Opatov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká bezejmenný vodní tok, který se vlévá do Jankovského potoka. Rozsah zástavby je 590 – 620 m n.m. Osada Polánky má rozsah zástavby 592 – 604 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Opatov trvale bydlící 207 207 207 202 204 207 208
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 207 207 207 202 204 207 208
   Obec Opatov celkem trvale bydlící 207 207 207 202 204 207 208
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 207 207 207 202 204 207 208
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Opatov 189 191 189 189 187 188 194 192 199 200 199 199 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Opatov - - - - - - 208
   Obec Opatov celkem - - - - - - 208
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Opatov není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní.

    

   Osada Polánky (592 – 604 m n.m.) nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé obce jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se vybudování veřejného vodovodu v obci včetně VDJ, úpravny a čerpací stanice. Vodovod bude napojen na stávající již realizované 3 vrty, které se nacházejí u obce Opatov.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Opatov se uvažuje s využiítím stávajícího místního podzemního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Opatov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Opatov - - - - - - -
   Obec Opatov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která není ukončena ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována,

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Opatov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Opatov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Opatov 6 000,0 - 6 000,0
  Obec Opatov celkem 6 000,0 - 6 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.