Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nadějov - CZ063.3707.6105.202 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nadějov

  Číslo obce PRVKUK 202
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.202
  Kód obce 587575
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0202.01 Nadějov 10110 101109
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nadějov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obcí protéká Nadějovský potok. Rozsah zástavby je 566 – 610 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nadějov trvale bydlící 208 208 208 180 180 190 200
   přechodně bydlící - - - 7 7 7 15
   celkem 208 208 208 187 187 197 215
   Obec Nadějov celkem trvale bydlící 208 208 208 180 180 190 200
   přechodně bydlící - - - 7 7 7 15
   celkem 208 208 208 187 187 197 215
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nadějov 203 204 201 199 188 189 187 194 194 192 198 198 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nadějov - - - 155 155 160 200
   Obec Nadějov celkem - - - 155 155 160 200
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Nadějov je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody veřejného vodovodu je vrtaná studna H-N1 o vydatnosti cca 0,7 l/s, využitelná vydatnost je 0,5 až 0,6 l/s, povolený odběr ze zdroje je průměrně 0,3 l/s, max. 0,5 l/s. Nad vrtem je vybudována čerpací stanice, ze které je voda čerpána výtlakem délky 502 m do VDJ Nadějov 2 x 12,5 m3 (623,00/625,00 m n.m.). Ve VDJ Nadějov 25 m3 je instalována úpravna vody. Rozvodná vodovodní síť celkové délky cca 2 822 m je gravitační.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově je uvažováno ke stávající vrtané studni zajistit posilující vodní zdroj (kopanou, příp. vrtanou studnu) včetně jejího napojení na věřejný vodovod obce. Rovněž je uvažováno případně s úpravou či doplněním technologie stávající úpravny vody.
   Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Nadějov se uvažuje s novým vodním posilujícím zdrojem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nadějov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nadějov - - - - - - 200
   Obec Nadějov celkem - - - - - - 200
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 203 m. Splaškové odpadní vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny touto kanalizací do Nadějovského potoku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav kanalizace v obci je nevyhovující. Proto je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, které budou vyústěny do navrhované ČOV.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Nadějov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nadějov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nadějov 11 050,0 33 000,0 44 050,0
  Obec Nadějov celkem 11 050,0 33 000,0 44 050,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.