Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mirošov - CZ063.3707.6105.201 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Mirošov

  Číslo obce PRVKUK 201
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.201
  Kód obce 587532
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0201.01 Mirošov 09545 95451
  CZ063.3707.6105.0201.02 Jedlov 09544 95443
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mirošov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Obec má místní části Jedlov a Mirošov. Pod obcí protéká Jedlovský potok. Rozsah zástavby v Mirošově je 558 – 576 m n.m., v Jedlově 582 – 600 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jedlov trvale bydlící 87 87 87 90 85 80 79
   přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
   celkem 87 87 87 95 90 85 84
   Mirošov trvale bydlící 102 102 102 113 115 117 118
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 102 102 102 123 125 127 128
   Obec Mirošov celkem trvale bydlící 189 189 189 203 200 197 197
   přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
   celkem 189 189 189 218 215 212 212
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mirošov 180 183 200 203 187 190 193 176 170 169 163 163 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jedlov 87 87 87 90 85 80 79
   Mirošov 102 102 102 110 110 110 110
   Obec Mirošov celkem 189 189 189 200 195 190 189
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jedlov

   V místní části Jedlov je vybudovaný veřejný vodovod. Vodovodní řady jsou z r. 1983. Zdrojem pitné vody jsou dvě samostatná prameniště o celkové vydatnosti 1,05 l/s. Z prameniště P1 se dvěma studnami o celkové vydatnosti 0,7 l/s je voda svedena samostatnými řady do sběrné jímky. Ve sběrné jímce je voda odkyselena. Ze sběrné jímky je voda gravitačně přivedena do VDJ Jedlov 100 m3 (622,0 m n.m.) a odtud dále do vodovodní sítě obce. Prameniště P2 sestává ze tří studní o vydatnosti 035 l/s. Voda je ze studní svedena samostatnými řady do sběrné jímky s akumulací 12 m3. Ze sběrné jímky je voda gravitačně přivedena samostatným řadem do obce.

    

   Místní (městská) část Mirošov

   Místní část Mirošov má vybudovaný veřejný vodovod z r. 1964. Zdrojem pitné vody je jímací území se třemi studnami o celkové vydatnosti 1,0 l/s. Z jímacího území je voda svedena do VDJ Mirošov 34 m3 (615,4 m n.m.). Ocelovým přivaděčem je voda gravitačně přivedena do rozvodné sítě v místní části.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jedlov

   Je uvažováno s výstavbou úpravny vody (zejména odradonování) a rekonstrukci VDJ.  Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Mirošov

   Je uvažováno s výstavbou úpravny vody (zejména odkyselovací stanice, odradonování) a rekonstrukci VDJ. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Mirošov se s novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mirošov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Jedlov - - - - - - -
   Mirošov - - - - - - -
   Obec Mirošov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Jedlov

   Místní část má v současnosti vybudovanou částečnou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody z nemovitostí napojených na jednotnou kanalizaci jsou vypouštěny po předčištění v septicích. Odpadní vody z ostatních nemovitostí jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Mirošov

   Místní část má v současnosti vybudovanou částečnou jednotnou kanalizační síť. Odpadní vody z nemovitostí napojených na jednotnou kanalizaci jsou vypouštěny po předčištění v septicích. Odpadní vody z ostatních nemovitostí jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Jedlov

   V míistní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na nově vybudovanou ČOV Mirošov.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Mirošov

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na nově vybudovanou ČOV Mirošov.

    

   V místní čísti bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Mirošov, Jedlov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mirošov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Jedlov 2 500,0 - 2 500,0
  Mirošov 2 500,0 - 2 500,0
  Obec Mirošov celkem 5 000,0 - 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.