Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Milíčov - CZ063.3707.6105.200 - stav 22. 12. 2020

 1. Obec

  Milíčov

  Číslo obce PRVKUK 200
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.200
  Kód obce 587524
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0200.01 Milíčov 09489 94897
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Milíčov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pod obcí protéká Milíčovský potok. Rozsah zástavby je 610 – 680 m. n.m.Obec Milíčov se nachází v povodí VN Hubenov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Milíčov trvale bydlící 130 130 130 129 130 140 140
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 150 150 150 149 150 160 160
   Obec Milíčov celkem trvale bydlící 130 130 130 129 130 140 140
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 150 150 150 149 150 160 160
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Milíčov 124 129 126 128 128 129 129 130 133 141 136 136 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Milíčov 150 150 150 129 130 140 140
   Obec Milíčov celkem 150 150 150 129 130 140 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Milíčov je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je prameniště „Vydřená". Prameniště je tvořeno jímacími zářezy délky cca 71 m (vydatnost 0,4 l/s, v době sucha 0,2 l/s), ze kterých je voda svedena do jímky, ve které je voda odkyselena na mramorovém filtru. Z jímky je voda vedena PVC DN 60 do VDJ Milíčov 40 m3 (697,1 m n.m.). Prameniště se nachází v nadmořské výšce 698 m n.m. V roce 1973 bylo vybudováno nové prameniště „Brůdek“ s pramenní jímkou s akumulací 30 m3 a vydatností 0,8 – 1,0 l/s. Z pramenní jímky je voda čerpána PE potrubím DN 50 mm do VDJ. Dopravní výška činí 79 m. Z VDJ je obec zásobena vodou gravitačně. V období 2004 – 2014 byla provedena obnova přívodního řádu ze zdroje "Vydřená" a byla vybudována odradonovací stanice se zařízením na doplňování chemie do pitné vody umístěná ve VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Milíčov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Milíčov 0 0 0 0 130 140 140
   Obec Milíčov celkem 0 0 0 0 130 140 140
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou kanalizační síť pokrývající cca 30 % obce. Jedná se o jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny do Milíčovského potoka. U nenapojených objektů jsou vody zachycovány v bezodtokých jímkách a septicích.V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody, které budou přivedeny na novou obecní ČOV.

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Milíčov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány

   individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). 

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Milíčov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Milíčov 5 000,0 30 890,0 35 890,0
  Obec Milíčov celkem 5 000,0 30 890,0 35 890,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 12. 2020 0589/08/2020/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.