Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Měšín - CZ063.3707.6105.199 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Měšín

  Číslo obce PRVKUK 199
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.199
  Kód obce 587508
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0199.01 Měšín 09348 93483
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Měšín se nachází severozápadně od Jihlavy. Obcí protéká Měšínský potok. Rozsah zástavby v obci je 498 – 523 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Měšín trvale bydlící 187 187 187 240 245 250 255
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 187 187 187 240 245 250 255
   Obec Měšín celkem trvale bydlící 187 187 187 240 245 250 255
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 187 187 187 240 245 250 255
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Měšín 199 216 232 237 235 244 241 267 272 276 268 268 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Měšín 185 185 185 235 240 245 250
   Obec Měšín celkem 185 185 185 235 240 245 250
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Měšín (498 – 523 m n.m.) je vybudovaný veřejný vodovod z r. 1998. Zdrojem pitné vody je studna hl. 6,5 m, průměru 3,5 m, vydatnosti 0,69 l/s. Povolený odběr je 14 400 m3/rok (0,46 l/s). Ze studny je voda čerpána na úpravnu vody (2 tlakové rychlofiltry) a dále do VDJ Měšín 100 m3 (535,75/533,25 m n.m.). Obec je zásobena vodou gravitačně. Sací řad je délky cca 20 m,  výtlačný řad délky cca 934 m. Rozvodná síť je délky cca 572 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Měšín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Měšín - - - - - - -
   Obec Měšín celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 450 m. Splaškové odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do Měšínského potoku.

   V roce 2009 byla pro lokalitu 5 rodinných domů realizována splašková kanalizace v délce 124 m. V roce 2010 bylo realizováno prodloužení jednotné kanalizace z trub v celkové délce 153,83 m  a rekonstrukce stávající kanalizace v délce 83,31 m.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající kanalizace v obci bude sloužit k odvádění dešťových vod.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Měšín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Měšín realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Měšín - - -
  Obec Měšín celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.