Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Malý Beranov - CZ063.3707.6105.198 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Malý Beranov

  Číslo obce PRVKUK 198
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.198
  Kód obce 587486
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0198.01 Malý Beranov 09138 91383
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malý Beranov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Malý Beranov je vzdálen cca 3 km od Jihlavy. Obcí protéká řeka Jihlava. Rozsah zástavby je 460 – 520 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malý Beranov trvale bydlící 554 553 553 630 636 642 648
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 554 553 553 640 646 652 658
   Obec Malý Beranov celkem trvale bydlící 554 553 553 630 636 642 648
   přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
   celkem 554 553 553 640 646 652 658
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Malý Beranov 571 598 605 617 617 620 621 617 636 624 621 621 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malý Beranov 550 550 551 622 629 636 643
   Obec Malý Beranov celkem 550 550 551 622 629 636 643
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Malý Beranov je vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Jihlava. Zdrojem pitné vody je VN Hubenov, surová voda je upravována na ÚV Hosov. Obec je zásobena přívodním řadem z VDJ Kosov 2 x 1 500 m3 (568,84/563,36 m n.m.) do VDJ Malý Beranov - horní 50 m3 (535,43/533,3 m n.m.). Odtud je voda gravitačně přivedena do obce. Z přívodního řadu do VDJ Malý Beranov - horní je na odbočce plněn VDJ Malý Beranov - Jilana, a.s. 15 m3 (502,85/501,41 m n.m.). Celková délka vodovodních řadů je cca 6 250 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Malý Beranov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malý Beranov - - - 619 625 631 637
   Obec Malý Beranov celkem - - - 619 625 631 637
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 2011 byla vybudována splašková kanalizace, včetně 5 ks čerpacích stanic a čistírna odpadních vod. Celková délka splaškové kanalizace je cca 5 450 m. Stávající kanalizace slouží jako kanalizace dešťová.

   ČOV Malý Beranov má projektovanou kapacitou 800 EO. Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s dlouhodobou aktivací a úplnou stabilizací kalu.

   V současnosti napojené obce (místní části): Malý Beranov

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována (např. lokalita Hůlová).

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Malý Beranov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Malý Beranov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Malý Beranov - 700,0 700,0
  Obec Malý Beranov celkem - 700,0 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.