Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Luka nad Jihlavou - CZ063.3707.6105.197 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Luka nad Jihlavou

  Číslo obce PRVKUK 197
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.197
  Kód obce 587478
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0197.01 Luka nad Jihlavou 08870 88706
  CZ063.3707.6105.0197.02 Otín 08871 88714
  CZ063.3707.6105.0197.03 Předboř 08872 88722
  CZ063.3707.6105.0197.04 Svatoslav 08873 88731
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Luka nad Jihlavou se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, 12 km jihovýchodně od města Jihlava. Pověřená obec – Jihlava. Stavební úřad – Luka nad Jihlavou. Městys má 4 místní části Luka nad Jihlavou, Otín, Předboř a Svatoslav.
   Městysem protéká řeka Jihlava a Kozlovský potok. Rozsah zástavby v Lukách nad Jihlavou je v rozmezí 436 – 492 m n. m. Část městyse Otín se nalézá 2 km severozápadně od Luk nad Jihlavou. Rozsah zástavby je 480 – 506 m n.m. Část městyse Předboř - 1 km západně od Luk nad Jihlavou. Částí městyse Předboř protéká Přísecký potok, rozsah zástavby je 465 – 480 m n.m. Část městyse Svatoslav se nachází 2,5 km jižně od Luk nad Jihlavou. Rozsah zástavby 540 – 547 m n.m. Svatoslaví neprotéká žádný vodní tok, jsou zde pouze meliorační rýhy.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Luka nad Jihlavou trvale bydlící 2 302 2 297 2 297 2 836 2 893 2 950 3 009
   přechodně bydlící 96 96 96 78 78 78 78
   celkem 2 398 2 393 2 393 2 914 2 971 3 028 3 087
   Otín trvale bydlící 117 117 117 100 96 91 87
   přechodně bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   celkem 121 121 121 104 100 95 91
   Předboř trvale bydlící 16 16 16 26 28 29 30
   přechodně bydlící 20 20 20 10 10 10 10
   celkem 36 36 36 36 38 39 40
   Svatoslav trvale bydlící 45 45 45 43 43 43 43
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 45 45 45 43 43 43 43
   Obec Luka nad Jihlavou celkem trvale bydlící 2 480 2 475 2 475 3 005 3 060 3 113 3 169
   přechodně bydlící 120 120 120 92 92 92 92
   celkem 2 600 2 595 2 595 3 097 3 152 3 205 3 261
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Luka nad Jihlavou 2684 2683 2704 2742 2782 2833 2854 2865 2869 2901 2971 2971 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Luka nad Jihlavou 2 300 2 297 2 297 2 887 2 945 3 004 3 064
   Otín - - - 104 100 95 92
   Předboř - - - - - - -
   Svatoslav - - - - - - -
   Obec Luka nad Jihlavou celkem 2 300 2 297 2 297 2 991 3 045 3 099 3 156
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Luka nad Jihlavou

   Část městyse Luka nad Jihlavou je součástí skupinového vodovodu Velký Beranov - Luka nad Jihlavou - Bítovčice - Vysoké Studnice. Zdrojem pitné vody je podzemní zdroj Rytířsko, který se sestává ze čtyř vrtů. Z VDJ V. Beranov – starý 2 x 250 m3 (562,13/558,19 m n.m.) je voda dopravována stávajícím přivaděčem do VDJ Luka nad Jihlavou – nový 2 x 250 m3 (513,82/510,85 m n.m.). Z VDJ Luka nad Jihlavou – nový je přes spotřebiště Luka nad Jihlavou voda gravitačně dopravována do VDJ Luka nad Jihlavou – starý 1 x 250 m3 (513,3/508,68 m n.m.).

   Skupinový vodovod Velký Beranov - Luka nad Jihlavou - Bítovčice - Vysoké Studnice je připojen na skupinový vodovod Jihlava, jehož zdrojem je VN Hubenov, odkud je voda upravována na ÚV Hosov. V případě nedostatečné kapacity podzemního zdroje Rytířsko dochází k mísení těchto vod ve VDJ Velký Beranov - starý.

   V letech 2002 – 2014 byly realizovány vodovodní řady pro lokalitu Jeclovská a Otínská, pro OS Nová, pro 17 RD, rozšíření vodovodní sítě pro zahrádkářskou kolonii. V roce 2014 byla dokončena výstavba vodovodu lokality Za Humny. V tomto období byly realizovány rekonstrukce vodovodu v ulicích Osvobození, Na Kocandě a rekonstrukce a rozšíření vodovodu Nádražní a Železniční.

    

   Místní (městská) část Otín

   Část městyse Otín má veřejný vodovod z r. 2006, kdy byly realizovány vodovodní řady v celkové délce 2791 m včetně armaturní a vodoměrné šachty s napojením na skupinový vodovod Velký Beranov - Luka nad Jihlavou - Bítovčice - Vysoké Studnice.

    

   Místní (městská) část Předboř

   V části městyse Předboř není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé v obci jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Svatoslav

   V části městyse Svatoslav není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé v obci jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Luka nad Jihlavou

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově je uvažováno s vyřešením tlakových poměrů v problematických lokalitách.

    

   Místní (městská) část Otín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Předboř

   Navrhuje se vybudování veřejného vodovodu v místní části. Vodovod bude napojen na konec vodovodní sítě v části městyse Luka nad Jihlavou.

    

   Místní (městská) část Svatoslav

   Navrhuje se vybudování veřejného vodovodu v místní části. Jako zdoj pitné vody se navrhuje vyhledat nový centrální zdroj pitné vody. Tlak v síti bude zajištěn pomocí AT stanice.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro část městyse Předboř se uvažuje se zásobením z VDJ Velký Beranov a ÚV Hosov. Pro část městyse Svatoslav se uvažuje s využitím nového místního podzemního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Luka nad Jihlavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Luka nad Jihlavou 1 890 1 889 2 273 2 887 2 945 2 720 2 780
   Otín - - - - - - -
   Předboř - - - - - - -
   Svatoslav - - - - - - -
   Obec Luka nad Jihlavou celkem 1 890 1 889 2 273 2 887 2 945 2 720 2 780
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Luka nad Jihlavou

   Část městyse má vybudovanou kombinovanou z části jednotnou a z části oddílnou kanalizaci ukončenou ČOV. Celková délka kanalizační sítě je cca 19 830.

   V roce 2002 byly vybudovány kanalizační sběrače (včetně 2 ks dešťových zdrží a 4 ks odlehčovacích komor) a ČOV.

   V letech 2002 – 2014 byla realizována splašková kanalizace pro lokalitu Jeclovská a  Otínská, pro obytný soubor Nová a pro 17 RD, dále byla realizována splašková kanalizace v lokalitě Na Balkáně, U Koupaliště. V roce 2014 byla realizována výstavba kanalizace lokality Za Humny.

    

   ČOV Luka nad Jihlavou je mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu. ČOV je projektována na 2 420 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Luka nad Jihlavou

    

   Technologie ČOV se skládá:

   •  mechanické předčištění – strojní česle, vírový lapák písku

   •  biologické čištění – aktivační nádrže s jemnobublinnou aerací, dosazovací nádrž

   •  kalové hospodářství – aerobní stabilizace kalu, odvodňování kalu

    

   Místní (městská) část Otín

   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

    

   Místní (městská) část Předboř

   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

    

   Místní (městská) část Svatoslav

   Část městyse nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť ani čistírnu odpadních vod. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Luka nad Jihlavou

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Předpokládá se intenzifikace a modernizace ČOV Luka nad Jihlavou a to zejména z důvodu kapacitních po napojení dalších částí městyse a nemovitostí.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Luka nad Jihlavou

   Nově napojené obce (místní části): Otín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Předboř, Svatoslav

    

   Místní (městská) část Otín

   V části městyse je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem do kanalizační sítě a ČOV Luka nad Jihlavou.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení části městyse na ČOV Luka nad Jihlavou, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Předboř

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Svatoslav

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Luka nad Jihlavou realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Luka nad Jihlavou 6 500,0 53 000,0 59 500,0
  Otín 1 000,0 2 500,0 3 500,0
  Předboř 2 500,0 - 2 500,0
  Svatoslav 5 000,0 - 5 000,0
  Obec Luka nad Jihlavou celkem 15 000,0 55 500,0 70 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.