Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rovečné - CZ063.3714.6101.026 - stav 17. 9. 2019

 1. Obec

  Rovečné

  Číslo obce PRVKUK 26
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.026
  Kód obce 596612
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0026.01 Rovečné 14199 141992
  CZ063.3714.6101.0026.02 Malé Tresné 14198 141984
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rovečné se nachází severovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 9 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Malé Tresné a Rovečné. Rozsah zástavby je v rozmezí 560 - 600 m n.m.
   Obec Rovečné se nachází v povodí VN Vír.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malé Tresné trvale bydlící 75 75 75 76 73 71 69
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 85 85 85 86 83 81 79
   Rovečné trvale bydlící 585 584 584 538 513 488 462
   přechodně bydlící 40 40 40 40 40 40 40
   celkem 625 624 624 578 553 528 502
   Obec Rovečné celkem trvale bydlící 660 659 659 614 586 559 531
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 710 709 709 664 636 609 581
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rovečné 634 645 639 624 631 638 632 624 627 623 622 622 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malé Tresné 85 85 84 76 73 71 69
   Rovečné 625 623 622 538 513 488 462
   Obec Rovečné celkem 710 708 706 614 586 559 531
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Malé Tresné

   Místní část Malé Tresné (525 - 550 m n.m.) je zásobována z VDJ Rovečné 80 m3 přes spotřebiště místní části Rovečné.

    

   Místní (městská) část Rovečné

   V místní části Rovečné (560 - 600 m n.m.) je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody jsou 1 pramenní studna a 2 pramenní jímky se zářezy. Kvantita vody kolísá, zejména v letních měsících. Pro odkyselení vody je jako přidružený objekt vodojemu vybudována odkyselovací stanice. Do OS voda přitéká samospádem. Vodojem je zemní s objemem 80 m3. Rozvodný řad je proveden jako síť okruhová a větevná.

    

   V roce 2004 byla provedena rekonstrukce rozvodných řadů po obci v celkové délce 4201 m.

   V roce 2019 bylo realizováno napojení doplňujících vodních zdrojů pitné vody - dvou vrtaných studní v lokalitě Horní les hloubky 128 m a 154 m a jedné kopana studny hloubky 6 m v lokalitě U Bučí. Dále byla realizována armaturní šachta a vodovodní řady v celkové délce 1592 m napojujících uvedené vodní zdroje na stávající vodovodní řady v místní části.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Malé Tresné

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rovečné

   Navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V místní části Rovečné se uvažuje s novým vodním zdrojem.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rovečné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Malé Tresné - - - - 73 71 69
   Rovečné - - - - 513 488 462
   Obec Rovečné celkem - - - - 586 559 531
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Malé Tresné

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku ústícího do Tresenského potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Rovečné

   Místní část Rovečné nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Malé Tresné

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace.

    

   V místní části bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Malé Tresné, Rovečné

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Rovečné

   V místní části je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace. Splaškové vody budou akumulovány v jímce, odkud budou čerpány výtlakem na ČOV Malé Tresné.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rovečné realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Malé Tresné - 14 000,0 14 000,0
  Rovečné 1 000,0 25 000,0 26 000,0
  Obec Rovečné celkem 1 000,0 39 000,0 40 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  17. 9. 2019 61/2019 administrativní opatření Rovečné - Rovečné – napojení doplňujících zdrojů pitné vody. Jedná se o novostavbu dvou vrtaných studní Horní les (hl. 128 m a 154 m) a jedné kopané studny hl. 6 m U Bučí, armaturní šachty a vodovodních řadů v celkové délce 1592 m napojujících tyto studny na stávající vodovodní řady obce Rovečné
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.