Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kozlov - CZ063.3707.6105.196 - stav 26. 8. 2016

 1. Obec

  Kozlov

  Číslo obce PRVKUK 196
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.196
  Kód obce 587427
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0196.01 Kozlov 07171 71714
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kozlov se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, 10 km od města Jihlava. Pověřená obec – Jihlava, stavební úřad – Luka nad Jihlavou.
   Kozlov leží na horním toku Kozlovského potoka, který obcí protéká. Rozsah zástavby je v rozmezí 496 – 514 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlov trvale bydlící 450 449 449 457 458 458 456
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 500 499 499 507 508 508 506
   Obec Kozlov celkem trvale bydlící 450 449 449 457 458 458 456
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 500 499 499 507 508 508 506
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kozlov 454 450 443 440 454 455 454 460 474 474 478 478 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlov 449 449 449 424 424 424 424
   Obec Kozlov celkem 449 449 449 424 424 424 424
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Kozlov je vybudovaný veřejný vodovod z roku 1983. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Velký Beranov - Luka nad Jihlavou - Bítovčice - Vysoké Studnice.
   Zdrojem pitné vody je podzemní vodní zdroj Rytířsko, který se sestává ze čtyř vrtů. Surová voda je čerpána společným výtlakem do VDJ Velký Beranov - nový 2 x 250 m3 (561,86/558,94 m n.m.). Ve VDJ je umístěna odkyselovací stanice. VDJ je dále propojen výtlačným řadem s VDJ Henčov 1 x 110 m3 (548,3/546,15 m n.m.), kterým je doplňován deficit pitné vody ze skupinového vodovodu Jihlava. Z VDJ Velký Beranov je vodovod veden gravitačně do VDJ Kozlov 1 x 250 m3 (531,41/528,08 m n.m.). Z VDJ Kozlov je voda dále distribuována do vodovodní sítě obce Kozlov gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kozlov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlov - - - 445 445 445 445
   Obec Kozlov celkem - - - 445 445 445 445
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Kozlov byla v roce 2015 dokončena výstavba splaškové kanalizace. Odpadní vody (splašky) jsou odváděny sběračem na novou ČOV Kozlov pro 450 EO.

   Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

    

   V obci je od roku 2016 vybudována mechanicko-biologická ČOV (s denitrifikací, nitrifikací, srážením P a filtry).

   V současnosti napojené obce (místní části): Kozlov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V obci je vybudována ČOV.

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kozlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kozlov - 46 000,0 46 000,0
  Obec Kozlov celkem - 46 000,0 46 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  26. 8. 2016 194/2016 administrativní opatření Kozlov - ČOV pro 450 EO
  5. 10. 2015 193/2015 administrativní opatření Kozlov - splašková kanalizace v celkové délce 3342 m a výtlak vdl. 54,5 m vč.ČS