Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kostelec - CZ063.3707.6105.195 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kostelec

  Číslo obce PRVKUK 195
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.195
  Kód obce 587401
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0195.01 Kostelec 07012 70122
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kostelec se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, necelých 10 km jihozápadně od města Jihlava. Pověřená obec – Jihlava.
   Obec se rozkládá na obou březích Třešťského potoka a pravém břehu řeky Jihlavy. Řeka Jihlava přitéká do Kostelce údolím od Dolní Cerekve a v katastru Kostelce přijímá významný pravostranný přítok Třešťský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 512 – 556 m n.m. Průmysl: Kostelecké uzeniny.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kostelec trvale bydlící 826 824 824 900 950 1 000 1 040
   přechodně bydlící 200 200 200 100 100 100 100
   celkem 1 026 1 024 1 024 1 000 1 050 1 100 1 140
   Obec Kostelec celkem trvale bydlící 826 824 824 900 950 1 000 1 040
   přechodně bydlící 200 200 200 100 100 100 100
   celkem 1 026 1 024 1 024 1 000 1 050 1 100 1 140
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kostelec 902 917 905 892 915 912 905 905 897 910 908 908 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kostelec 806 809 816 900 950 1 000 1 040
   Obec Kostelec celkem 806 809 816 900 950 1 000 1 040
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kostelec má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je napojena na skupinový vodovod Jihlava, zdrojem pitné vody je povrchový zdroj VN Hubenov, odkud je voda dopravována na ÚV Hosov. Voda je akumulována ve VDJ Kostelec 2 x 250 m3 (580,91/577,55 m n.m.). Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobovány gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména se jedná o vodovodní přiváděcí a rozvodné řady včetně souvisejících objektů na síti). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kostelec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kostelec - - - 700 950 1 000 1 040
   Obec Kostelec celkem - - - 700 950 1 000 1 040
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 2013 byla realizována stavba „ČOV a kanalizace aglomerace Kostelec, Dolní Cerekev", v rámci které bylo v 1. etapě vybudováno celkem 2862 m kanalizačních řadů, včetně 1 ks čerpací stanice v obci Kostelec. Stávající kanalizace byla z části ponechána k odvádění dešťových vod, z části zůstala jako kanalizace jednotná.
   Odpadní vody jsou svedeny na nově vybudovanou ČOV, na kterou je napojena také městys Dolní Cerekev. Projektovaná kapacita ČOV je 2600 EO. ČOV je mechanicko-biologická s oběhovou aktivací, s nitrifikací a denitrifikací a chemickým srážením fosforu. Přebytečný kal je zahušťován a odvodňován na odstředivce a dále předáván oprávněné firmě k likvidaci.

   V současnosti napojené obce (místní části): Kostelec, Dolní Cerekev, Nový Svět

   Kostelecké uzeniny, a.s. předčišťují odpadní vody z areálu a provozu ve vlastní ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části je plánována dostavba kanalizace v obci v rámci projektu „Aglomerace Kostelec, Dolní Cerekev – dostavba kanalizace II. etapa".
   Vzhledem k technickému stavu stávající části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) stávající jednotné kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V současnosti napojené obce (místní části): Kostelec, Dolní Cerekev, Nový Svět
   Nově napojené obce (místní části): Spělov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kostelec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kostelec 12 000,0 25 000,0 37 000,0
  Obec Kostelec celkem 12 000,0 25 000,0 37 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.