Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kněžice - CZ063.3707.6105.194 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kněžice

  Číslo obce PRVKUK 194
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.194
  Kód obce 590843
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0194.01 Kněžice 06700 67008
  CZ063.3707.6105.0194.02 Brodce 06699 66991
  CZ063.3707.6105.0194.03 Rychlov 06701 67016
  CZ063.3707.6105.0194.04 Víska 06703 67032
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kněžice leží jihovýchodně od města Jihlava, ve vzdálenosti cca 15 km. Obec je tvořena čtyřmi místními částmi Brodce, Kněžice, Rychlov a Víska. Obcí protéká řeka Brtnice.
   Místní část Brodce, Kněžice a Víska se částečně nachází v ochranném pásmu vodárenského zdroje.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brodce trvale bydlící 138 138 138 121 125 130 130
   přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
   celkem 138 138 138 151 155 160 160
   Kněžice trvale bydlící 1 214 1 212 1 211 1 244 1 246 1 250 1 270
   přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
   celkem 1 214 1 212 1 211 1 264 1 266 1 270 1 290
   Rychlov trvale bydlící 8 8 8 9 10 12 15
   přechodně bydlící - - - 25 30 35 40
   celkem 8 8 8 34 40 47 55
   Víska trvale bydlící 60 60 60 65 67 68 69
   přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
   celkem 60 60 60 70 72 73 74
   Obec Kněžice celkem trvale bydlící 1 420 1 418 1 417 1 439 1 448 1 460 1 484
   přechodně bydlící - - - 80 85 90 95
   celkem 1 420 1 418 1 417 1 519 1 533 1 550 1 579
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kněžice 1440 1422 1412 1403 1380 1371 1384 1389 1382 1360 1362 1362 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brodce - - - 151 155 160 160
   Kněžice - - - 1 264 1 266 1 270 1 290
   Rychlov - - - - - 30 30
   Víska - - - 65 67 68 69
   Obec Kněžice celkem - - - 1 480 1 488 1 528 1 549
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brodce

   Místní část Brodce má veřejný vodovod napojený na rozvodné řady místní části Kněžice.

    

   Místní (městská) část Kněžice

   V místní části Kněžice je vybudovaný veřejný vodovod, zásobený vodou z VDJ Kněžice I. 250 m3 a VDJ Kněžice II. 50 m3. Voda je přivedena do VDJ přes úpravny vody z místních zdrojů. Z vodního zdroje je přes rozvodnou síť Kněžic zásobována i obec Hrutov.

    

   Místní (městská) část Rychlov

   Místní část Rychlov nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

    

   Místní (městská) část Víska

   Místní část Víska má veřejný vodovod napojený na rozvodné řadý místní části Kněžice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brodce

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kněžice

   Výhledově se předpokládá modernizace a rekonstrukce vrtu KN-1 a jímacího území „Červené Žlíbky", úpravny vody Kněžice a „Červené Žlíbky" a VDJ Kněžice.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rychlov

   V místní části Rychlov bude výhledově vybudovaný veřejný vodovod napojený přívodním řadem na věřejný vodovod místní části Kněžice.

    

   Místní (městská) část Víska

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými zdroji se neuvažuje, pro místní část Rychlov se uvažuje se zásobením ze stávajícího společného podzemního zdroje obce Kněžice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kněžice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Brodce - - - 151 155 160 160
   Kněžice 607 607 606 1 264 1 266 1 270 1 290
   Rychlov - - - - - 30 30
   Víska - - - - 67 68 69
   Obec Kněžice celkem 607 607 606 1 415 1 488 1 528 1 549
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Brodce

   V místní části je vybudována splašková kanalizace, na kterou jsou napojeny jednotlivé nemovitosti. Splašková kanalizace je napojena výtlakem na kanalizační síť a ČOV místní části Kněžice přes přečerpávací stanici.

    

   Místní (městská) část Kněžice

   V celé místní části Kněžice je vybudovaná splašková kanalizace, které je ukončena ČOV s kapacitou 1644 EO.

   Původní jednotná kanalizace slouží k odvodu dešťových vod.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Kněžice, Brodce

    

   Místní (městská) část Rychlov

   Místní část nemá vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou zachycovány u jednotlivých nemovitostí v jímkách nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Víska

   V místní části je vybudována splašková kanalizace, která je zatím vyústěna přímo do vodního toku.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Brodce

   Výhledově se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kněžice

   Výhledově se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově se rovněž uvažuje s modernizací a intenzifikací ČOV.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Kněžice, Brodce

   Nově napojené obce (místní části): Víska, Hrutov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Rychlov

    

   Místní (městská) část Rychlov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Víska

   V místní části je uvažováno s napojením nové splaškové kanalizace na ČOV v místní části Kněžice. Výhledově se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kněžice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Brodce 1 000,0 1 500,0 2 500,0
  Kněžice 9 000,0 6 500,0 15 500,0
  Rychlov 5 000,0 - 5 000,0
  Víska 500,0 2 000,0 2 500,0
  Obec Kněžice celkem 15 500,0 10 000,0 25 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.