Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kamenná - CZ063.3707.6105.193 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kamenná

  Číslo obce PRVKUK 193
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.193
  Kód obce 587362
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3026
  Polná

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0193.01 Kamenná 06274 62740
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kamenná se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava, mezi městy Jihlava a Havlíčkův Brod v údolí Zlatého potoka, který se vlévá do vodního toku Šlapanka.
   Obcí protéká Zlatý potok a místní bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby v obci je v rozmezí 450 – 480 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kamenná trvale bydlící 182 182 182 186 180 180 180
   přechodně bydlící 15 15 15 5 5 5 5
   celkem 197 197 197 191 185 185 185
   Obec Kamenná celkem trvale bydlící 182 182 182 186 180 180 180
   přechodně bydlící 15 15 15 5 5 5 5
   celkem 197 197 197 191 185 185 185
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kamenná 176 184 182 181 186 181 182 186 189 190 190 190 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kamenná 165 170 177 155 160 165 170
   Obec Kamenná celkem 165 170 177 155 160 165 170
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Kamenná je vybudovaný veřejný vodovod, který byl uveden do provozu roku 1995. Vodovod je napojen na vodovod ZD Dobronín ve vodoměrné šachtě v AK VDJ. Zdrojem pitné vody jsou 2 vrty a studna. Celková kapacita zdroje je 1,7 l/s (studna 0,65 l/s, vrt 1 0,4 l/s, vrt 2 0,65 l/s). Voda ze zdroje přitéká do VDJ 2 x 100 m3. Obyvatelé obce jsou vodou zásobeni gravitačně. Zásobní a rozváděcí řad je proveden z LPE.
   Kvalita vody neodpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb. V ukazateli dusičnany.
   V roce 2013 byl realizován průzkumný vrt v lokalitě Žižkův kopec.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro zásobování obyvatel pitnou vodou se doporučuje napojit nový zdroj pitné vody (vrt) o vydatnosti cca 1,3 l/s, ze kterého bude voda výtlačným potrubím dovedena do VDJ, který bude postaven u stávajícího přívodního řadu do obce. Součástí VDJ bude úpravna vody, protože voda z nového prameniště vykazuje zvýšené hodnoty železa, manganu a radonu.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se novým vodním zdrojem v lokalitě Žižkův kopec cca 350 m sevorozápadním směrem od obce.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kamenná ralizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kamenná - - - - 160 165 170
   Obec Kamenná celkem - - - - 160 165 170
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována jednotná kanalizace v délce cca 1500 m. Splaškové odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny bez dalšího čištění do pravostranného přítoku Zlatého potoka.
   V obci není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Kamenná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kamenná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kamenná 7 000,0 12 000,0 19 000,0
  Obec Kamenná celkem 7 000,0 12 000,0 19 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.