Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kamenice - CZ063.3707.6105.192 - stav 26. 8. 2019

 1. Obec

  Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 192
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.192
  Kód obce 587346
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3018
  Jihlava

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0192.01 Kamenice 06255 62553
  CZ063.3707.6105.0192.02 Kamenička 06265 62651
  CZ063.3707.6105.0192.03 Řehořov 14504 145041
  CZ063.3707.6105.0192.04 Vržanov 06256 62561
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Obec Kamenice se nachází v Kraji Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Jihlava, stavební úřad – Luka nad Jihlavou. Obec má 4 části městyse: Kamenice, Kamenička, Řehořov a Vržanov.
   Částí městyse Kamenice protéká Kamenický potok a vodní tok Kamenička. Rozsah zástavby je v rozmezí 500 – 550 m n. m.
   Částí městyse Řehořov protéká místní bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je 570 – 626 m n. m.
   Částí městyse Kamenička protéká vodní tok Kamenička. Rozsah výstavby je 560 – 594 m n. m.
   Část městyse Vržanov je od Kamenice vzdálena asi 2,5 km. Protéká jí bezejmenný vodní tok (přítok Kamenického potoka). Rozsah zástavby je 498 – 530 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kamenice trvale bydlící 1 268 1 265 1 265 1 390 1 400 1 228 1 197
   přechodně bydlící 170 170 170 100 100 100 100
   celkem 1 438 1 435 1 435 1 490 1 500 1 328 1 297
   Kamenička trvale bydlící 166 166 166 185 178 178 178
   přechodně bydlící 12 12 12 15 15 15 15
   celkem 178 178 178 200 193 193 193
   Řehořov trvale bydlící 271 270 270 295 286 286 284
   přechodně bydlící 20 20 20 10 10 10 10
   celkem 291 290 290 305 296 296 294
   Vržanov trvale bydlící 63 63 63 62 49 43 38
   přechodně bydlící 10 10 10 5 5 5 5
   celkem 73 73 73 67 54 48 43
   Obec Kamenice celkem trvale bydlící 1 768 1 764 1 764 1 932 1 913 1 735 1 697
   přechodně bydlící 212 212 212 130 130 130 130
   celkem 1 980 1 976 1 976 2 062 2 043 1 865 1 827
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kamenice 1826 1856 1906 1927 1921 1930 1944 1948 1938 1956 1950 1950 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kamenice 1 413 1 416 1 425 1 355 1 355 1 355 1 355
   Kamenička 178 178 178 175 175 175 175
   Řehořov 291 290 290 280 280 280 280
   Vržanov 72 72 71 40 40 40 40
   Obec Kamenice celkem 1 954 1 956 1 964 1 850 1 850 1 850 1 850
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kamenice

   V části městyse Kamenice je vybudovaný veřejný vodovod, který je rozdělen do dvou tlakových pásem. Zdrojem vody jsou tři samostatná jímací území (JÚ):

   1. – JÚ Heřmanův les – zdrojem vody je studna S1 o vydatnosti 1,5 l/s, ze které je voda přiváděna do akumulace 40 m3 u odkyselovací stanice. V odkyselovací stanicie jsou 2 tlakové filtry, kapacita ÚV je 3 l/s. Z odkyselovací stanice je upravená voda čerpána samostatným výtlakem do VDJ Heřmanův les 150 m3 (560,0 m n.m.). Z VDJ je voda distrubuována do rozvodné sítě.

   2. – JÚ Cyrylka – zdrojem vody jsou tři studny se sběrnou jímkou. Celková vydatnost zdroje je 2 l/s. Ze sběrné jímky je voda gravitačně dopravena do VDJ Cyrylka 2 x 60 m3 (540,0 m n.m.). Z VDJ je voda gravitačně přiváděna do rozvodné sítě.

   3. – JÚ Blažetín – zdrojem vody jsou 4 studny se sběrnou jímkou o celkové vydatnosti 0,7 l/s. Ze sběrné jímky je voda gravitačně dopravena do VDJ Blažetín 50 m3 (556,0 m n.m.). Z VDJ je voda dopravována gravitačně do rozvodné sítě 1. tlakového pásma.

   U VDJ Blažetín je také vybudovaný nadzemní VDJ typu aquaglobus, který je určen pro zásobení horního tl. pásma. V současné době není využíván.

    

   Pro nové lokality rodinných domů bylo realizováno prodloužení stávající vodovodní sítě v obci v délce cca 430 m. V místní části byla rovněž provedena rekonstrukce části vodovodních řadů v celkové délce cca 1500 m.

   V roce 2017 byl realizován nový vrt hloubky 71 m (na p. č. 758 v k. k. Kamenice u Jihlavy), který byl napojen na stávající vodovodní řad

    

   Místní (městská) část Kamenička

   V části městyse Kamenička je vybudovaný veřejný vodovod s vlastním zdrojem, vodojemem a rozvodnými řady.

   V roce2017 bylo realizováno posílení stávajícího vodního zdroje vybudováním nového vrtu hloubky 80 m a jeho připojení na stávající úpravnu vody a VDJ.

    

   Místní (městská) část Řehořov

   V části městyse Řehořov je vybudovaný místní veřejný vodovod – z roku 1995. Zdrojem pitné vody je jímací území s vrtem o vydatnosti 2,0 l/s. Z vrtu je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Řehořov 150 m3 (645,0/642,0 m n.m.). Ve VDJ je voda upravena  a odradonována. Z VDJ je voda přiváděcím řadem dopravena do rozvodné sítě v obci.

    

   Místní (městská) část Vržanov

   V části městyse Vržanov je vybudovaný soukromý vodovod. Zdrojem vody jsou dvě samostatná jímací území s 1 studnou o neznámé vydatnosti. Vodovod je provozován bez vodojemu a vodovodní síť je z roku 1960. Voda ze studní je do obce dopravována gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kamenice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově je plánována modernizace VDJ Cyrylka, vybudování čerpací stanice s výtlakem do VDJ Výhony (prameniště Heřmanův les) a následné sjednocení vodovodní sítě na jedno tlakové pásmo.

   Dále je plánováno posílení vodního zdroje Blažetín o vrt ke zlepšení kvality a vydatnosti zdroje.

    

   Místní (městská) část Kamenička

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Řehořov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Výhledově je plánováno posílení stávajícího zdroje vody o vrt.

    

   Místní (městská) část Vržanov

   V části městyse je plánována realizace nového zdroje pitné vody (vrtu).

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městys Kamenice se s novými vodními zdroji uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Kamenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kamenice 1 005 1 004 1 004 1 290 1 290 1 290 1 290
   Kamenička - - - - - - 179
   Řehořov - - - - 280 280 280
   Vržanov - - - - - - -
   Obec Kamenice celkem 1 005 1 004 1 004 1 290 1 570 1 570 1 749
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kamenice

   V části městse je vybudována částečně jednotná kanalizace a částečně splašková kanalizace včetně 5 čerpacích stanic na síti s výtlakem na ČOV. Na kanalizaci a ČOV napojeno cca 95 % obyvatel části městyse Kamenice. Celková délka nové kanalizace je cca 6800 m.

    

   V městysu je mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 1760 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Kamenice

   Nově napojené obce (místní části): Kamenička

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Kamenička

   V části městyse je vybudována částečná jednotná kanalizace v rozsahu cca 820 m. Po předčištění v septicích nebo v domovních ČOV jsou splaškové odpadní vody vypouštěny bez dalšího čištění do bezejmenného přítoku vodního toku Kamenička.

   V části městyse není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Řehořov

   V části městyse byla v roce 2019 v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

    

   V části městyse byla vybudována čistírna odpadních vod pro 290 EO (max. týdenní kapacita 419 EO).

   V současnosti napojené obce (místní části): Řehořov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Vržanov

   Část městyse má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu cca 535 m. Po předčištění v septicích jsou splaškové odpadní vody vypouštěny bez dalšího čištění do místního vodního toku.

   V části městyse není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kamenice

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V současnosti napojené obce (místní části): Kamenice

   Nově napojené obce (místní části): Kamenička

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Kamenička

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do centrální jímky a odtud čerpány na ČOV Kamenice. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Kamenice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Řehořov

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vržanov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Kamenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kamenice 3 500,0 2 000,0 5 500,0
  Kamenička 700,0 13 000,0 13 700,0
  Řehořov 2 600,0 15 000,0 17 600,0
  Vržanov 1 000,0 - 1 000,0
  Obec Kamenice celkem 7 800,0 30 000,0 37 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  26. 8. 2019 180/2019 administrativní opatření Řehořov - splašková kanalizace v celkové délce 2510,01 m
  26. 8. 2019 182/2019 administrativní opatření Řehořov - ČOV pro 290 EO (max. týdenní kapacita 419 EO)
  1. 12. 2017 178/2017 administrativní opatření Kamenička - vrt hl. 80 m v k.ú. Kamenička p. č. 736/10 a připojovací řad mezi vrtem a VDJ v délce 47,5 m
  14. 6. 2017 179/2017 administrativní opatření Kamenice - vrt hl. 71 m vodovodní řad v délce 130,7 m od vrtu, umístěného na p.p.č. 758 k.ú. Kamenice u Jihlavy a je napojen na stávající vodovodní řad na p.p.č. 790 k.ú. Kamenice u Jihlavy.
  18. 12. 2015 181/2015 administrativní opatření Řehořov - splašková kanalizace v celkové délce 512,45 m