Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kaliště - CZ063.3707.6105.191 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kaliště

  Číslo obce PRVKUK 191
  Kód obce PRVKUK CZ063.3707.6105.191
  Kód obce 587338
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1503 (6105)
  Jihlava
  Číslo POU
  Název POU
  3042
  Třešť

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3707.6105.0191.01 Kaliště 06226 62260
  CZ063.3707.6105.0191.02 Býkovec 06225 62251
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kaliště se nachází v JZ části Kraje Vysočina, okres Jihlava. Pověřená obec – Třešť, stavební úřad – Batelov. Obec má 2 místní části Býkovec a Kaliště. Obcí protéká bezejmenný vodní tok, přítok Dubenského potoka. Rozsah zástavby je v Kališti v rozmezí 670 – 702 m n.m. a v Býkovci 640 – 652 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Býkovec trvale bydlící 19 19 19 10 10 10 10
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 19 19 19 10 10 10 10
   Kaliště trvale bydlící 161 161 161 143 137 131 125
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 161 161 161 143 137 131 125
   Obec Kaliště celkem trvale bydlící 180 180 180 153 147 141 135
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 180 180 180 153 147 141 135
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kaliště 152 157 155 152 151 154 147 151 154 154 157 157 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Býkovec 19 19 19 10 10 10 10
   Kaliště 161 161 161 143 137 131 125
   Obec Kaliště celkem 180 180 180 153 147 141 135
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Býkovec

   V místní části Býkovec je vybudovaný veřejný vodovod z roku 1972. Ze zdroje s vydatností 0,3 l/s je voda vedena do VDJ s akumulací 20 m3 (660,0 m n.m.). Rozvodná síť obce je z VDJ zásobena gravitačně.

   Z důvodu nedostatečné kvality vodního zdroje byla v roce 2006 realizována vrtaná studna hloubky 80 m včetně výtlačného řadu v délce 69 m do stávajícího VDJ.

    

   Místní (městská) část Kaliště

   V obci Kaliště je vybudován veřejný vodovod z r. 1970. Zdrojem pitné vody jsou dvě kopané studny o vydatnosti S1 – 0,2 l/s, S2 - 0,5 l/s. Avšak r. 1988 byly z důvodů nedostatečné kapacity stávajících zdrojů S1 a S2, vyhloubeny dva vrty. Kopané studny byly vyloučeny jako zdroj pitné vody. Vrt K-1 hloubky 80 m byl napojen na stávající VDJ. Vydatnost vrtu je 0,78 – 0,92 l/s.

   Pro pokrytí odběrových špiček v obci byl vybudován VDJ Kaliště s odradonováním o akumulaci 50 m3, odkud jsou obyvatelé zásobeni gravitačně. Vydatnost vrtu je dostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Býkovec

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Kaliště

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Kaliště a její místní část Býkovec se s novými zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kaliště realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Býkovec - - - - - - -
   Kaliště - - - - - - -
   Obec Kaliště celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Býkovec

   Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Kaliště

   Místní část má vybudovanou jednotná kanalizační síť v rozsahu cca 1000 m. Splaškové odpadní vody jsou po předčištění v septicích vyústěny do stávající kanalizace a následně do Dubenského potoka.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Býkovec

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kaliště

   Současný technický stav kanalizace v místní části je nevyhovující. Proto je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na nově vybudovanou ČOV v místní části. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Kaliště

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Kaliště realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Býkovec - - -
  Kaliště - - -
  Obec Kaliště celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.